Una pro­pos­ta vi­at­ja­da as­se­qui­ble a la but­xa­ca.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

Bar­ra Al­ta se­du­eix amb una pro­pos­ta vi­at­ja­da, as­se­qui­ble a la but­xa­ca i ac­ces­si­ble al pa­la­dar

SOR­PRÈN, I PO­SI­TI­VA­MENT, el ba­gat­ge de Cé­sar Guillén, Mar­co Ar­ri­a­ga i Da­ni­el Ro­ca, els so­cis que han mun­tat Bar­ra Al­ta. Han pas­sat per El Ce­ller de Can Ro­ca, Dos Ci­e­los, Tickets, Niño Vi­e­jo, Co­merç 24, Ta­pas 24, La Ta­ver­na del Su­cu­lent... Pocs tri­os ai­xí hi ha al cap­da­vant d’un res­tau­rant a Bar­ce­lo­na. Pot­ser els bu­lli­ni­ans Ori­ol Cas­tre, Edu­ard Xa­truch i Ma­teu Ca­sañas a Dis­fru­tar. Pe­rò els nois de Bar­ra Al­ta no per­se­guei­xen una es­tre­lla Mic­he­lin. La se­va idea és di­fe­rent, molt més as­se­qui­ble (a la but­xa­ca) i ac­ces­si­ble (al pa­la­dar), amb bo­cins que de ve­ga­des et tras­lla­den a al­tres la­ti­tuds.

Tot i que et pro­po­sin un vi­at­ge gas­tro­nò­mic en al­guns plats, en re­a­li­tat, no dei­xa de ser cui­na de mer­cat re­a­lit­za­da amb molt bon pro­duc­te i una sen­si­bi­li­tat i un sen­tit co­mú per treu­re’s el bar­ret per­què ca­da com­bi­na­ció de sa­bors es­tà pen­sa­da per re­al­çar els sa­bors prin­ci­pals i apor­tar-li ma­ti­sos. Sen­se mala­ba­ris­mes. Hi ha bo­nes mans als fo­gons. Es no­ta.

Exem­ples del que pots men­jar a la bar­ra de l’en­tra­da, da­vant la cui­na ober­ta, o a la sa­la, són les os­tres tè­bi­es amb brou das­hi de bo­lets i es­cu­ma de ros­tit, l’ama­ni­da de lla­màn­tol amb ajo­blan­co de co­co, man­go amb es­pè­ci­es i ma­ra­cu­jà, i el tàr­tar de lla­màn­tol i vi­ei­ra so­bre una co­que­ta de blat de mo­ro crui­xent. No fal­ten plats més nos­trats com els pè­sols del Ma­res­me amb tri­pa de ba­ca­llà,

car­pac­cio de ba­ca­llà bra­se­jat, bo­ti­far­ra i co­cot­xa de ca­la­mar, i la plo­ma ibè­ri­ca de gla a la bra­sa.

VEN­DA DE VI A PREU DE BO­TI­GA

Di­uen els caps d’aquest bo­nic, con­for­ta­ble i llu­mi­nós lo­cal que vo­len «so­ci­a­lit­zar» el bon men­jar. Per ai­xò, ajus­ten els preus i ser­vei­xen plats per com­par­tir als quals es po­den anar afe­gint ra­ci­ons en fun­ció del nom­bre de co­men­sals que ho de­ma­ni, i ve­nen les am­po­lles de vi de la car­ta a preu de bo­ti­ga (si te la beus allà, cos­ta sis eu­ros més per des­ta­pa-lo). El res­tau­rant ofe­reix car­ta, sug­ge­ri­ments del dia i un me­nú de mig­dia la­bo­ra­ble per 14,95 eu­ros que can­ten els cam­brers. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.