El hom­bre que ma­tó a Don Qui­jo­te con­vi­da a re­pas­sar al­tres pel·lí­cu­les amb ro­dat­ges pro­ble­mà­tics.

‘El hom­bre que ma­tó a Don Qui­jo­te’, aca­ba­da d’es­tre­nar, ¿és la pel·lí­cu­la més di­fí­cil de ro­dar? Re­pas­sem cinc tí­tols que li po­dri­en fer la com­pe­tèn­cia

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Avui pas­sa una co­sa que du­rant molt temps va ser im­pos­si­ble: El hom­bre que

ma­tó a Don Qui­jo­te ar­ri­ba als ci­ne­mes. Ine­vi­ta­ble­ment, ni un sol dels 135 mi­nuts de me­trat­ge no con­té tant dra­ma com les di­fi­cul­tats que han om­plert el seu in­ter­mi­na­ble pro­cés de pro­duc­ció. Re­cor­dem: quan va co­men­çar a ro­dar-la el 2000, Terry Gi­lli­am va ha­ver de llui­tar con­tra lo­ca­lit­za­ci­ons fa­tal­ment so­ro­llo- ses, inun­da­ci­ons que es van car­re­gar de­co­rats i equip tèc­nic, i malal­ti­es de l’ac­tor pro­ta­go­nis­ta. Al cap de pocs di­es, es va do­nar per ven­çut.

Des d’ales­ho­res va in­ten­tar res­sus­ci­tar el pro­jec­te el 2008, i el 2010, i des­prés el 2013, el 2014 i el 2015; suc­ces­sius pro­ble­mes de fi­nan­ça­ment o de sa­lut l’hi van im­pe­dir. Els seus mal­de­caps no van aca­bar ni tan sols quan, fa tot just uns di­es, gai­re­bé de mi­ra­cle, no va te­nir la pel·lí­cu­la aca­ba­da: men­tre es­pe­ra­va una de­ci­sió ju­di­ci­al que po­dria ha­ver blo­que­jat si­ne die l’es­tre­na de la pel·lí­cu­la, Gi­lli­am va te­nir un ves­sa­ment ce­re­bral.

Jut­jant per aquest pe­ri­ple, ¿hem de con­si­de­rar El hom­bre que ma­tó a Don

Qui­jo­te la pel·lí­cu­la més di­fí­cil de ro­dar de la his­tò­ria del ci­ne­ma? Re­pas­sem al­guns dels tí­tols que, a cau­sa de pres­su­pos­tos des­fer­mats, egos in­flats o ac­tes de Déu, po­dri­en ar­ra­bas­sar-li aquest tí­tol.

APOCALYPSE NOW

(Fran­cis Ford Cop­po­la, 1979) Aca­bat d’ini­ci­ar el ro­dat­ge, l’ac­tor Har­vey Kei­tel va ser subs­ti­tu­ït per Mar­tin She­en, que no va dei­xar de beu­re fins que va te­nir un atac al cor. Abans d’ai­xò, un ti­fó va des­truir els de­co­rats. Des­prés va ar­ri­bar Marlon Bran­do, obès per­dut i sen­se sa­ber-se el pa­per. Hi va ha­ver pro­ble­mes amb pros­ti­tu­tes, dro­gues, ca­dà­vers ro­bats i guer­ri­lles re­bels. El cost de la pel·lí­cu­la va ar­ri­bar a dis­pa­rar-se tant que Cop­po­la va ha­ver d’hi­po­te­car ca­sa se­va.

FITZCARRALDO

(Wer­ner Her­zog, 1982) Per ex­pli­car la his­tò­ria d’un fa­nà­tic de la mú­si­ca que va cons­truir un teatre d’òpe­ra en ple­na jun­gla ama­zò­ni­ca, Her­zog va con­trac­tar cen­te­nars d’in­dí­ge­nes per­què trans­por­tes­sin un vai­xell per la mun­ta­nya. Ai­xí ma­teix, la pro­duc­ció va ser víc­ti­ma de plu­ges, disen­te­ria, l’es­clat d’un con­flic­te ar­mat en­tre el Pe­rú i l’Equa­dor i, és clar, la de­mèn­cia de l’ac­tor Klaus Kinski, a qui un dels in­dí­ge­nes es va ofe­rir a as­sas­si­nar.

CLEOPATRA

(Jo­seph L. Manki­ewicz, 1963) El ro­dat­ge va du­rar anys i va ser sus­pès di­ver­ses ve­ga­des a cau­sa de les malal- ti­es d’Eli­za­beth Tay­lor –va ar­ri­bar a es­tar a punt de mo­rir de pneu­mò­nia i se li va ha­ver de prac­ti­car una tra­que­o­to­mia– i de l’es­càn­dol que va pro­vo­car la se­va tem­pes­tu­o­sa aven­tu­ra amb Ric­hard Bur­ton du­rant la fil­ma­ció. En el pro­cés, dos di­rec­tors van ser aco­mi­a­dats. El cost de la pel·lí­cu­la, ini­ci­al­ment es­ti­mat en 2 mi­li­ons de dò­lars, va as­so­lir els 60.

TITANIC

(Ja­mes Ca­me­ron, 1997) Acau­sa de les ma­ne­res des­pò­ti­ques de Ca­me­ron, les con­di­ci­ons de ro­dat­ge van ar­ri­ba­ra ser­tan ca­ò­ti­ques que molts mem­bres de l’equip van em­ma­lal­tir de pul­mo­nia o van desen­vo­lu­pa­rin­fec­ci­ons re­nals.Acau­sa de les fric­ci­ons per­so­nals amb el di­rec- tor, un d’ells va abo­car do­sis con­si­de­ra­bles d’una dro­ga al·lu­ci­nò­ge­na a la so­pa del cà­te­ring. Com a re­sul­tat, tant Ca­me­ron com 50 per­so­nes més van aca­bar a l’hos­pi­tal.

LA POR­TA DEL CEL

(Mic­ha­el Ci­mi­no, 1980) Cos­to­sos de­co­rats van ser re­pe­ti­da­ment cons­tru­ïts i des­tru­ïts i des­prés tor­nats a cons­truir, men­tre Ci­mi­no obli­ga­va els ac­tors a re­pe­tir pre­ses cen­te­nars de cops. Al seu des­con­trol va con­tri­buir-hi el con­sum des­me­su­rat de dro­gues. La pel·lí­cu­la va ser un des­as­tre fi­nan­cer tan gran que va por­tar a la fa­lli­da la pro­duc­to­ra Uni­ted Ar­tists. Els grans es­tu­dis mai no van tor­nar a dei­xar que els di­rec­tors as­su­mis­sin el con­trol de les se­ves pel·lí­cu­les. —

El hom­bre que ma­tó a Don Qui­jo­te Aven­tu­res Es­pa­nya / Bèl­gi­ca / Por­tu­gal / Gran Bre­ta­nya, 2018 Di­rec­tor Terry Gi­lli­am In­tèr­prets Jo­nat­han Pry­ce, Adam Dri­ver, Ol­ga Kurylenko, Joana Ribeiro

‘Apocalypse now’ (Fran­cis Ford Cop­po­la, 1979) ‘Cleopatra’ (Jo­seph L. Maki­ewicz, 1963) ‘Titanic’ (Ja­mes Ca­me­ron, 1997) . ‘La por­ta del cel’ (Mic­ha­el Ci­mi­no, 1980)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.