El pai­le­bot San­taEu­là­lia ce­le­bra el seu cen­te­na­ri amb vi­si­tes guia­des.

La pai­le­bot del Mu­seu Ma­rí­tim de Bar­ce­lo­na, un dels ve­lers en ac­tiu més an­tics del Me­di­ter­ra­ni, ce­le­bra la se­va fes­ta de cen­te­na­ri dis­sab­te, 2, i ofe­ri­rà vi­si­tes guia­des el juny i el ju­li­ol

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Els ex­perts del Mu­seu Ma­rí­tim de Bar­ce­lo­na ex­pli­quen que cap vai­xell no es cons­tru­eix per du­rar 100 anys. Per ai­xò, el pai­le­bot San­ta Eu­là­lia, una ex­ten­sió del ma­teix mu­seu al mar, és tan es­pe­ci­al. Aques­ta ve­te­ra­na em­bar­ca­ció, cons­tru­ï­da el 1918 per co­mer­ci­ar amb les Amè­ri­ques, ce­le­bra la fes­ta d’ani­ver­sa­ri dis­sab­te, 2 de juny, amb pastís d’ani­ver­sa­ri in­clòs i en­tra­da lliu­re. Du­rant els me­sos de juny i ju­li­ol s’ofe­ri­ran vi­si­tes guia­des en què es po­drà conèi­xer la his­tò­ria i els ra­cons del ve­ler, un dels més an­tics en ac­tiu que hi ha al Me­di­ter­ra­ni.

La fes­ta co­men­ça­rà a les 19.30 ho­res amb la inau­gu­ra­ció d’una ex­po­si­ció mo­no­grà­fi­ca so­bre el pai­le­bot. La ci­ta con­ti­nu­a­rà al jar­dí del mu­seu, que for­ma part de la vin­te­na d’es­pais de la ciu­tat que fins al 3 de juny ce­le­bren jor­na­des de por­tes ober­tes i ac­ti­vi­tats es­pe­ci­als per com­plir la tra­di­ció de l’Ou com Ba­lla (el pro­gra­ma com­plet és a www.bar­ce­lo­na.cat). A les 20.00, con­cert de la Ban­da del Cen­te­na­ri i de l’or­ques­tra del Col·le­gi Pa­re Ma­nya­net, i a les 21.00, pastís i ca­va per als grans men­tre es pro­jec­ta un map­ping amb imat­ges del San­ta Eu­là­lia a la fa­ça­na del mu­seu. EXCURSIONS NÀUTIQUES

Aquest any es­pe­ci­al, el ve­ler té l’agen­da ata­pe­ï­da de fes­ti­vals ma­ri­ners per to­ta la cos­ta ca­ta­la­na. No obs­tant, tots els dis­sab­tes al ma­tí (menys a l’agost) fa tra­ves­si­es pel li­to­ral d’unes tres ho­res. El ti­quet ge­ne­ral cos­ta 12 eu­ros i per­met re­pas­sar la his­tò­ria del port, ob­ser­var el per­fil del bar­ri ma­ri­ner de la Bar­ce­lo­ne­ta i dels re­no­vats Vi­la Olím­pi­ca i Fò­rum. O, sim­ple­ment ju­gar a pi­ra­tes. Aques­tes excursions te­nen mol­ta de­man­da i con­vé re­ser­var amb temps.

A par­tir del 2 de juny, s’ofe­ri­ran vi­si­tes guia­des al pai­le­bot en­ca­llat. Se­ran a les 11.00, 12.00 i 17.00 ho­res els di­es 3, 17 i 24 de juny, i 8 i 15 de ju­li­ol. Es po­drà conèi­xer la his­tò­ria del San­ta

Eu­là­lia i com fun­ci­o­na­ven les ei­nes de na­ve­ga­ció fa un se­gle. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.