Des­co­breix les veus fe­me­ni­nes més bri­llants del rock in­de­pen­dent.

La mú­si­ca de gui­tar­res no ha mort, més avi­at, al con­tra­ri: viu di­es glo­ri­o­sos grà­ci­es a una no­va ge­ne­ra­ció d’ar­tis­tes fe­me­ni­nes. Jay Som i Wa­xa­hatc­hee ac­tu­en aquest cap de set­ma­na al Pri­ma­ve­ra Sound

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Els úl­tims anys, una no­va ge­ne­ra­ció de do­nes de vint-i-pocs (i fins i tot menys) ha pres per as­salt el rock in­de­pen­dent i ha pu­bli­cat dis­cos crus, sin­cers, emo­tius i, so­bre­tot, bri­llants. Co­nei­xeu-ne unes quan­tes en aquest re­por­tat­ge; al­menys a du­es po­dreu veu­re-les aquest cap de set­ma­na al Pri­ma­ve­ra Sound. I a una, gra­tis.

JULIEN BAKER

Acon­se­guir el mà­xim amb el mí­nim, es ti­tu­la­va una en­tre­vis­ta de fa poc amb Baker a la revista Ta­pe Op. Molt en­cer­tat, per­què aques­ta can­tau­to­ra emo-folk as­so­leix quo­tes al­tís­si­mes d’emo­ció sen­se ne­ces­si­tat de pom­pa or­ques­tral: amb veu, gui­tar­ra i pe­dals en té prou per dei­xar fo­ra de com­bat. En el re­cent Turn out the lights afe­geix ar­ran­ja­ments de cor­da, pe­rò de sub­ti­le­sa ex­tre­ma. Fa poc la vam veu­re fent mi­ques La [2] de l’Apo­lo.

LUCY DACUS

Al seu pas pel Pri­ma­ve­ra Club del 2016, Dacus va de­mos­trar una pre­coç au­to­ri­tat com­po­si­ti­va i in­ter­pre­ta­ti­va. His­to

ri­an, que va pu­bli­car al març, l’ha con­fir­mat com a au­to­ra capaç de treu­re emo­ti­va èpi­ca de les fonts més quo­ti­di­a­nes i pro­pe­res, no no­més in­di­vi­du­als si­nó tam­bé col·lec­ti­ves: ve­geu la se­va im­men­sa can­çó Yours & mi­ne, ins­pi­ra­da per la mar­xa de les do­nes a Was­hing­ton del ge­ner del 2017. «Per a aquells que em van dir que m’ha­via de que­dar a ca­sa / Cui­di’s a vos­tè ma­teix i a la se­va gent / Pe­rò jo i la me­va gent te­nim un ca­mí per re­cór­rer».

JAY SOM

No se li re­sis­teix res a Me­lin­da Du­ter­te, àli­es Jay Som, ni en qües­ti­ons tec­ni­co­ar­tís­ti­ques (ella com­pon, to­ca gai­re­bé com­ple­ta­ment i pro­du­eix els seus pro­pis te­mes) ni es­ti­lís­ti­ques (s’atre­veix amb el pop so­mi­a­dor, la new wa­ve i els tocs soft rock). Every­body works, es de­ia el seu pri­mer àl­bum en to­ta re­gla, i el tí­tol no men­tia: tot fun­ci­o­na­va. No se­ria es­trany que, en el fu­tur, in­ver­tís la se­va in­tu­ï­ció me­lò­di­ca a cre­ar hits per a es­tre­lles pop. La tin­drem per par­ti­da do­ble al Pri­ma­ve­ra: dis­sab­te, dia 2, a l’es­ce­na­ri Pitch­fork (22.45 h), i diu­men­ge, dia 3, a la Sa­la Teatre (19.20 h).

SNAIL MAIL

Es­tà a punt de llan­çar Lush, una ope­ra pri­ma que no ho sem­bla. Als seus 18, Lind­sey Jor­dan, àli­es Snail Mail, de­mos­tra una sa­vi­e­sa com­po­si­ti­va i gui­tar­rís­ti­ca que ja vol­dri­en te­nir molts ar­tis­tes ve­te­rans. Pot por­tar-te de vi­at­ge emo­ci­o­nal en can­çons ex­ten­ses (com la glo­ri­o­sa Pris­ti­ne, so­bre la ma­nia que té el cap de re­cor­dar­ho tot i a tot­hom) o mar­car-se bre­ve­tats in­fi­ni­tes ( Let’s find an out).

SOCCER MOMMY

Sop­hie Alli­son ha pas­sat de tí­mi­da can­tau­to­ra pop de dor­mi­to­ri a lí­der de ban­da in­die rock a Cle­an, un dels mi­llors dis­cos del 2018, col·lec­ció de po­de­ro­ses can­çons so­bre el cos­tat fosc de l’amor. Fan­tàs­ti­ca, en particular, Your dog, en què Alli­son can­via el mis­sat­ge de cert clàs­sic dels Sto­o­ges per as­se­nya­lar: «Jo no vull ser la te­va fo­tu­da gos­sa». Tam­poc es pot in­ju­ri­ar una can­çó com Blos­som (Was­ting all

my ti­me), en què sem­bla pos­se­ï­da per l’es­pe­rit malen­co­ni­ós i be­llís­sim dels enyo­rats The Sun­days.

WA­XA­HATC­HEE

Des­prés de pas­sar per ban­des do-it

your­self d’es­càs abast, Katie Crutch­fi­eld va de­ci­dir tre­ba­llar per comp­te pro­pi. I lla­vors van ar­ri­bar dis­cos ca­da ve­ga­da més grans en tots els sen­tits. L’úl­tim, Out

in the storm, és la se­va obra de­fi­ni­ti­va (ara per ara): una re­la­ció tò­xi­ca exor­cit­za­da a tra­vés de rock crui­xent amb aro­mes dels 90, de The Bre­e­ders (tam­bé al Pri­ma­ve­ra, per cert) en particular. Com Jay Som, Wa­xa­hatc­hee ofe­reix du­es ac­tu­a­ci­ons al fes­ti­val: una di­ven­dres (Pri­ma­ve­ra With Ap­ple Mu­sic, 17.40 h) i una al­tra diu­men­ge (Bar­ce­lo­na, al CCCB, 17.10 h); la se­go­na tin­drà lloc du­rant una jor­na­da gra­tu­ï­ta. —

Julien Baker. Wa­xa­hatc­hee.

Lucy Dacus. Jay Som.

Snail Mail.

Soccer Mommy.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.