Cho­co­la­te Tours: ru­tes per lle­par-se’n els dits.

Et sen­ti­ràs com Ra­joy a la Mon­cloa: quin ca­cau. Bar­ce­lo­na Cho­co­la­te Tours organitza ru­tes per lle­par-se’n els dits. Ca­mi­nes i men­ges a parts iguals

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Men­ci­o­nar aquí que tens un ca­cau so­na­ria tan ob­vi com si ho di­gués Ra­joy a la Mon­cloa. Es­tàs en­vol­tat d’ar­bres de ca­cau i ra­jo­les de xo­co­la­ta tan ex­hi­bi­ci­o­nis­tes com la de Cris­ti­a­no Ro­nal­do.

Mu­seu de la Xo­co­la­ta. L‘Alex i l’Anis­sa, una pa­re­lla d’ale­manys d’uns 30 anys, en­su­men un pa­rell d’un­ces amb po­sat d’enò­legs. «Al­gú em va ex­pli­car que s’ha de po­sar so­ta la llen­gua al men­jar-te-la», diu ell. «¡¡Es­pòi­ler!!», diu ri­ent la Cris­ti­na, la guia d’aquest tour. Aques­ta és una ru­ta en què et sents

For­rest Gump: la vi­da a Bar­ce­lo­na tam­bé pot ser com una cap­sa de bom­bons.

Cris­ti­na Gar­cía Blas­co. Si li di­uen «bom­bó», ella pre­gun­ta­ria de quin ti­pus. S’ha pas­se­jat per plan­ta­ci­ons de ca­cau al Bra­sil i a l’illa de São To­mé (Àfri­ca). És la fun­da­do­ra de Bar­ce­lo­na Cho­co­la­te Tours. Fa sis anys que organitza ru­tes per lle­par-se’n els dits. Ca­mi­nes i men­ges a parts iguals.

«¿Què sa­beu del ca­cau?» pre­gun­ta als tu­ris­tes xo­co­la­ters d’avui. «Que és bo», afir­men ells, ri­ent. «Sí, tas­ta­reu xo­co­la­ta», els diu al veu­re’ls amb la ma­tei­xa àn­sia xo­co­la­te­ra que Sloth, el pe­tit mons­tre d’Els Go­o­ni­es. «Pe­rò tam­bé apren­dreu una mi­ca».

En­tre vi­tri­na i vi­tri­na his­tò­ri­ca, la Cris­ti­na treu un pa­que­tet, ofe­reix. Sem­blen xi­clets, pe­rò hi diu « co­coa

nibs ». «¿Tru­quem a un met­ge?», diu ri­ent al veu­re’t mas­te­gar amb ca­ra de mem. És ca­cau tri­tu­rat, tot sol.

Ara sí: la Cris­ti­na treu tres ra­jo­les: «Cri­oll, tri­ni­ta­ri i fo­ras­ter», de­ta­lla els tres ti­pus de ca­cau. «No s’ha de po­sar mai a la ne­ve­ra, la xo­co­la­ta», ad­ver­teix abans de res. «La hu­mi­tat ab­sor­bi­rà les pro­pi­e­tats de la xo­co­la­ta», jus­ti­fi­ca. ¿Al­gun al­tre mi­te de la xo­co­la­ta per des­mun­tar? «El clàs­sic –res­pon–: que en­grei­xa. Sí –as­sen­teix–, en­grei­xa. Si prens xo­co­la­ta blan­ca ca­da dia, t’en­grei­xes. Si la prens amb llet, t’en­grei­xes. I si la prens ne­gra, al 80%, t’en­grei­xes menys», diu ri­ent. TASTOS DE RA­JO­LES «Cal uti­lit­zar qua­tre sen­tits», ex­pli­ca men­tre va re­par­tint un­ces. Pri­mer, mi­res la xo­co­la­ta, in­di­ca. «Ha de bri­llar una mi­que­ta. És se­nyal que ha si­gut ben em­pa­que­ta­da, que con­ti­nua fres­ca. Tam­bé s’ha de veu­re que no tin­gui pun­tets blancs. És se­nyal que s’ha po­sat a la ne­ve­ra i hi ha en­trat hu­mi­tat». Ara la par­tei­xes. Un cop seca, com una de les claus de ju­do de Ser­gio Ra­mos. «Si fa clac, és fres­ca», re­mar­ca la Cris­ti­na. Ara to­ca olo­rar-la. «Ja pots de­tec­tar si es trac­ta de xo­co­la­ta ne­gra, amb llet o blan­ca». I per fi te la men­ges, pe­rò en­ca­ra con­te­nint els ram­pells go­la­fres. «De la mi­llor for­ma que es de­gus­ta –jus­ti­fi­ca l’es­pòi­ler del prin­ci­pi– és po­sant-ne un tros­set so­ta la llen­gua i dei­xant que es des­fa­ci».

Tres ra­jo­les i di­ver­ses vi­tri­nes més tard, el tour es tras­lla­da a La Xo­co­la­te­ria d’Ori­ol Ba­la­guer (car­rer de la Fu­si­na, 5). Ja mas­te­gues amb els ma­tei­xos ai­res jus­ti­ci­ers que Chi­co­te. Temp­te­ges el que has après en­tre mos­se­ga­da i mos­se­ga­da. «¿Aques­ta és de ci­re­ra? –pre­gun­ta l’Anis­sa, in­ten­tant-ho en­de­vi­nar-. ¿Al 40%?». Sem­pre l’en­cer­ta. «Po­dri­es de­di­car-te a tas­tar xo­co­la­ta», diu el seu ma­rit som­ri­ent. Des­fi­len per la tau­la bom­bons, ca­fè i te. És ho­ra de di­nar, pe­rò avui co­men­cen per les postres. Aca­ba­ran al Bu­bó (Ca­put­xes, 10) amb un pastís de xo­co­la­ta que tam­bé et men­ges pels ulls. Xa­bi­na, es diu. «El 2005 va gua­nyar el pre­mi al mi­llor pastís de xo­co­la­ta del món», in­for­ma la Cris­ti­na. L’Anis­sa riu amb les dents ne­gres. «Mai no es men­ja prou xo­co­la­ta». —

DESCOBRINT EL PASTÍS L’Alex i l’Anis­sa pro­ven el pastís Xa­bi­na de Bu­bó, du­rant un dels Bar­ce­lo­na Cho­co­la­te Tours. Al cos­tat d’aques­tes lí­ni­es, bom­bons de La Xo­co­la­te­ria d’Ori­ol Ba­la­guer.

JO­AN CORTADELLAS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.