Fi­ta del ci­ne­ma bra­si­ler

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

La Mos­tra de Ci­ne­ma Bra­si­lei­ro Tâ­nia Mon­to­ro ofe­reix la pos­si­bi­li­tat de re­cu­pe­rar Doña Cla­ra, ori­gi­nal­ment ti­tu­la­da Aqua­rius, de Kle­ber Men­don­ça Fil­ho: una de les mi­llors pel·lí­cu­les dels úl­tims anys. Avui, di­ven­dres, 1 de juny, a les 19.15 ho­res al Cen­tro Cul­tu­ral do Bra­sil.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.