14A FI­RA MO­DER­NIS­TA

1, 2 i 3 de juny. Al car­rer de Gi­ro­na

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

El pri­mer cap de set­ma­na de juny l’Eixample vi­at­ja­rà en el temps amb la 14a edi­ció de la fi­ra mo­der­nis­ta, aquest any de­di­ca­da a la pin­to­ra Llu­ï­sa Vi­dal quan es com­plei­xen 100 anys de la se­va mort. L’es­de­ve­ni­ment, que reu­ni­rà més de 20.000 per­so­nes al car­rer de Gi­ro­na (en­tre Di­pu­ta­ció i Di­a­go­nal), comp­ta­rà amb ta­llers, ru­tes guia­des, mú­si­ca en di­rec­te i una desfilada de cot­xes d’èpo­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.