POR­TES OBER­TES AL CLAUSTRE

A par­tir del 5 de juny

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

El prò­xim 5 de juny co­men­ça L’Ho­ra Mà­gi­ca al Mo­nes­tir de Pe­dral­bes per­què els ciu­ta­dans i vi­si­tants dis­fru­tin gra­tu­ï­ta­ment d’un dels claus­tres gò­tics més grans del món. Ai­xí, les tar­des dels di­marts i els di­ven­dres el claustre del mo­nes­tir es con­ver­teix en un oa­si de pau on es­ca­par del bu­lli­ci es­ti­uenc de la ciu­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.