UNA CIU­TAT MÉS RES­PON­SA­BLE

Del 30 de maig al 5 de juny

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

El prò­xim dia 5 de juny se ce­le­bra a tot el món el Dia Mun­di­al del Me­di Am­bi­ent, una jor­na­da cre­a­da per les Na­ci­ons Uni­des amb l’ob­jec­tiu de cons­ci­en­ci­ar i es­ti­mu­lar l’ac­ció ciu­ta­da­na pel que fa re­fe­rèn­cia a la pro­tec­ció del me­di am­bi­ent.

Aquest any, per pri­me­ra ve­ga­da, la ciu­tat de Bar­ce­lo­na se su­ma a la ce­le- bra­ció amb la Set­ma­na de la Sos­te­ni­bi­li­tat, que tin­drà lloc del 30 de maig al 5 de ju­nyi que es com­pon d’un am­pli pro­gra­ma de ta­llers, ac­ti­vi­tats i vi­si­tes per mos­trar a tots els ciu­ta­dans com s’es­tà trans­for­mant la ciu­tat per ser ca­da ve­ga­da més saludable i més res­pon­sa­ble me­di­am­bi­en­tal­ment.

Por­tes ober­tes a la Fàbrica del Sol (equi­pa­ment de re­fe­rèn­cia en ma­tè­ria sos­te­ni­ble), mú­si­ca als parcs o la ne­te­ja del fons ma­rí són no­més al­gu­nes de les ci­tes de la set­ma­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.