LA FES­TA DE LA CI­ÈN­CIA

El XII festival Bar­ce­lo­na Ci­èn­cia ar­ri­ba amb més de 230 pro­pos­tes

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - Al­baPeña@on­bar­ce­lo­na El 9 i 10 de juny, al parc de la Ciutadella bar­ce­lo­na.cat/bar­ce­lo­na­ci­en­cia

El festival Bar­ce­lo­na Ci­èn­cia, la tro­ba­da més gran en­tre ci­èn­cia i ciu­ta­da­nia de Bar­ce­lo­na, ar­ri­ba a la se­va dot­ze­na edi­ció car­re­gat de pro­pos­tes i dis­po­sat a ar­ri­bar a un pú­blic més am­pli. Per ai­xò aquest any de­di­ca­rà un es­pai ex­clu­siu als nens de fins a 6 anys i ha am­pli­at el pro­gra­ma amb més de 230 ac­ti­vi­tats per a to­tes les edats.

Ai­xí, du­rant els di­es 9 i 10 de juny el parc de la Ciutadella se­rà un es­pai de reu­nió de cen­tres d’in­ves­ti­ga­ció, universitats, em­pre­ses i pro­fes­si­o­nals de la di­vul­ga­ció re­par­tits en els 33 es­pais ha­bi­li­tats que trac­ta­ran d’acos­tar el co­nei­xe­ment ci­en­tí­fic i tec­no­lò­gic a la ciu­ta­da­nia.

Una gran fes­ta de la ci­èn­cia on no fal­ta­ran ex­pe­ri­ments, jocs, es­pec­ta­cles, re­a­li­tat vir­tu­al, iti­ne­ra­ris, pro­jec­ci­ons im­mer­si­ves i fins i tot un sca­pe ro­om. Cen­te­nars de pro­pos­tes en­ca­mi­na­des a es­cur­çar dis­tàn­ci­es en­tre el món de la ci­èn­cia i els ciu­ta­dans. Per­què en el fons tots som una mi­que­ta ge­nis.

PEP HERRERO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.