DIA INTERNACIONAL DELS AR­XIUS

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - TA­LLERS ALS AR­XIUS MU­NI­CI­PALS bar­ce­lo­na.cat/ar­xiu­mu­ni­ci­pal

Els ar­xius de la ciu­tat pres­ten un ser­vei ben poc cone­gut. És per aquest mo­tiu que, en el marc del Dia Internacional dels Ar­xius, ce­le­brat el 9 de juny, aquests equi­pa­ments ofe­rei­xen una sè­rie d’ac­ti­vi­tats gra­tu­ï­tes. Tau­les ro­do­nes, con­fe­rèn­ci­es, ex­po­si­ci­ons i ta­llers per ex­pli­car el rol dels ar­xius com a ga­rants de la trans­pa­rèn­cia a l’Ad­mi­nis­tra­ció, com a pro­mo­tors de la pre­ser­va­ció de la me­mò­ria his­tò­ri­ca i com a pro­tec­tors del dret ciu­ta­dà a ac­ce­dir a la in­for­ma­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.