TRO­BA­DA.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MORITZ -

DIS­SE­NYA­DORS I CRE­A­TIUS es ves­tei­xen avui d’eti­que­ta en la NitADG Laus, una fes­ta que ser­veix com a punt de tro­ba­da de la pro­fes­sió i on s’en­tre­ga­ran els pre­mis ADG Laus de dis­seny grà­fic i co­mu­ni­ca­ció vi­su­al, que ar­ri­ben a la 48a edi­ció. Es con­ce­di­ran di­ver­sos guar­dons, en­tre ells el Laus Em­pre­ses i En­ti­tats, que aquest any re­brà el festival Só­nar per les se­ves cam­pa­nyes de pu­bli­ci­tat.

La vet­lla­da co­men­ça­rà al Mu­seu del Dis­seny amb una vi­si­ta a l’ex­po­si­ció ¿Dis­se­nyes o tre­ba­lles? i con­ti­nu­a­rà al Dis­seny Hub Bar­ce­lo­na amb la ce­ri­mò­nia, un so­par en què no fal­ta­ran unes Mo­ritz i una fes­ta que, per als que en­ca­ra aguan­tin, se­gui­rà a Razzmatazz.

La Nit ADG Laus, l’any pas­sat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.