Pro­pos­tes de car­rer, com Tast a la Ram­bla, Ben­vin­guts a Pa­gès i la Fes­ta de la DO Em­por­dà.

Tast a la Ram­bla, Ben­vin­guts a Pa­gès, la Fes­ta de la DO Em­por­dà i el Festival de Pe­dral­bes s’om­plen els prò­xims di­es de bons plats i bons vins

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

Amig@ gur­met, aquests di­es no són per es­tar a ca­se­ta mi­rant una sè­rie, en­ca­ra que si­gui de gas­tro­no­mia. To­ca ai­xe­car­te del so­fà i po­sar rumb a qual­se­vol de les pro­pos­tes que se ce­le­bra­ran a Bar­ce­lo­na els prò­xims di­es. Bons plats i bons vins. ¿Què més vols?

TASTA LA RAM­BLA

Tast a la Ram­bla pren l’em­ble­mà­ti­ca avin­gu­da bar­ce­lo­ni­na per ofe­rir els pla­ti­llos que, fins diu­men­ge, dia 10, pre­pa­ra­ran 40 re­co­ne­guts bars, pas­tis­se­ri­es i res­tau­rants de la ciu­tat. En­tre aquests, Ca­sa Le­o­pol­do (bri­oix de cua de to­ro amb ma­io­ne­sa de mos­tas­sa), El Chi­gre 1769 (ar­ròs amb fu­a­gràs i eri­çons de mar), Es­cri­bà ( can­no­lis), La Bar­ra de Car­les Abe­llan (ra­ja­da a la ma­dri­le­nya), Kak Koy ( te­maki de sal­mó) i Dos Pa­li­llos ( chi­ras­hi­zus­hi d’es­tiu). Arts San­ta Mò­ni­ca ofe­reix ta­llers, l’Es­ce­na­ri by Es­tre­lla Damm acull ac­tu­a­ci­ons mu­si­cals i Royal Bliss ser­veix com­bi­nats al seu chill out. A Tast a la Ram­bla, que for­ma part de la cam­pa­nya Re­men­ja’mmm con­tra el mal­ba­ra­ta­ment ali­men­ta­ri, hi ha per­so­nal del Ca­sal dels In­fants del Ra­val i alum­nes de l’es­co­la CETT, i hi par­ti­ci­pen tam­bé di­ver­ses en­ti­tats sen­se ànim de lu­cre com la fun­da­ció Icà­ria Ini­ci­a­ti­ves So­ci­als.

BEN­VIN­GUTS A PA­GÈS

Ben­vin­guts a Pa­gès apro­pa al gran pú­blic l’ori­gen dels pro­duc­tes que con­su­mim, i ofe­reix vi­si­tes guia­des a les ex­plo­ta­ci­ons agrí­co­les i ra­ma­de­res de tot Ca­ta­lu­nya. Si et fa man­dra sor­tir de Bar­ce­lo­na, pots tas­tar els me­nús amb pro­duc­tes de pro­xi­mi­tat de Sergi de Me­ià (Ari­bau, 106) i 7 Por­tes (pas­seig d’Isa­bel II, 14), vi­si­tar la Con­fra­ria de Pes­ca­dors de Bar­ce­lo­na (Moll de Pes­ca­dors, s/n), el dia 9, i el 10, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 ho­res i, allà ma­teix, veu­re la fei­na dels pes­ca­dors de Cap a Mar. Tam­bé es­tà obert l’obra­dor de La Cer­ve­se­ra del Po­ble­nou (pas­sat­ge Ra­tés, 13), on per 6 eu­ros t’ex­pli­quen com i amb què fan les se­ves cer­ve­ses ar­te­sa­nes (dis­sab­te, 9, de 12.00 a 13.00 ho­res, i de 18.00 a 19.00, amb re­ser­va).

LA FES­TA DE LA DO EM­POR­DÀ

El Mu­seu d’His­tò­ria de Ca­ta­lu­nya (pla­ça de Pau Vila) i el pas­seig de Jo­an de Bor­bó acu­llen, dis­sab­te, 9, la Fes­ta de la DO Em­por­dà, en què 20 ce­llers mos­tren els seus vins i mun­ten ac­ti­vi­tats per tas­tar­los i sa­ber més d’aques­ta DO.

FESTIVAL DE PE­DRAL­BES

Si ets més se­lec­te, ves al Festival de Pe­dral­bes (fins al 14 de ju­li­ol) abans de ca­da con­cert. Als jar­dins, so­pars a l’ai­re lliu­re fets per l’equip de Car­les Te­je­dor a l’Ho­tel So­fia, i al Vi­lla­ge, mos de Flaix Flaix, Il Gi­ar­di­net­to, Amé­lie, La Flau­ta, Mr. Kao, Bras­se­rie Flo i Sau­le­da Pas­tis­sers. —

Ambient de Tast a la Ram­bla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.