Ri­o­ba, al Po­ble-sec, ofe­reix una breu car­ta de tem­po­ra­da.

Ri­o­ba, al Po­ble-sec, cui­na sug­ge­ri­ments di­a­ris i ofe­reix una breu car­ta que re­no­va ca­da 3 me­sos

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

EL PO­BLE-SEC s’es­tà po­si­ci­o­nant com un bar­ri gastronòmic grà­ci­es a res­tau­rants com Pa­lo Cor­tao, Ma­la­mén, Ro­sal 34, Ca­sa Xi­ca, Xe­mei, Ma­no Ro­ta, El Sor­ti­dor, La Por­ca, Koska... i Ri­o­ba (Ma­galhães, 35). Aquest úl­tim lo­cal és pe­tit, so­ro­llós, jo­ve i de­fen­sor d’una cui­na en què els sa­bors ma­nen. Juga amb el pro­duc­te de tem­po­ra­da de ma­ne­ra ra­di­cal i, per ai­xò, la car­ta que ofe­reix és tan cur­ta (sis en­trants i sis pri­mers) i es re­no­va ca­da tres me­sos. I per ai­xò hi ha tants sug­ge­ri­ments del dia.

L’han obert l’ar­gen­tí Edu­ar­do, Lu­li, Marc­he­si (als fo­gons –fo­to su­pe­ri­or–) i el basc Ekaitz Sáenz de Cá­ma­ra (a la sa­la), tam­bé res­pon­sa­bles de l’exitosa ta­ver­na bas­ca Koska. De fet, vo­li­en fer un pas més amb una cui­na de mer­cat més ela­bo­ra­da, i van obrir Ri­o­ba.

Allà po­deu men­jar plats com el fo­noll a la brasa amb sal­sa de ve­de­lla i gam­ba ver­me­lla, la car­bas­sa ros­ti­da amb ri­cot­ta, ma­gra­na i lla­vors de car­bas­sa, la pa­pa­da de porc ibè­ric amb ou a bai­xa tem­pe­ra­tu­ra, carxofa a la brasa i brots de pè­sols, el bacallà amb mon­ge­tes de San­ta Pau i bo­ti­far­ra del perol... Mol­ta brasa i mol­ta bai­xa tem­pe­ra­tu­ra i pocs in­gre­di­ents a ca­da re­cep­ta. Un al­tre de­tall re­lle­vant és la car­ta de vins, ori­gi­nal i di­ver­ti­da. No és fi­xa, si­nó que can­via a me­su­ra que es van aca­bant les am­po­lles, la ma­jo­ria de pe­tits ce­llers. Qu­an no en que­da cap, li po­sen el se­gell d’es­go­tat. Ai­xí, sem­pre hi tro­ba­reu no­ve­tats que Marc­he­si i Sáenz de Cá­ma­ra van afe­gint a mà. La sa­la és pe­ti­to­na i no té cap me­na de de­co­ra­ció cri­da­ne­ra. Des­ta­quen la cui­na a la vis­ta i, aten­ció, unes es­ca­les que us por­ten al la­va­bo tan bo­ni­ques com ver­ti­gi­no­ses. ¡Aten­ció! —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.