L’ac­triu de Mer­lí Eli­sa­bet Ca­sa­no­vas tria Grà­cia, un bar­ri amb «bon rot­llo».

L’ac­triu Eli­sa­bet Ca­sa­no­vas do­mi­na l’ho­rit­zó des del ter­rat de l’edi­fi­ci on viu: el mar, Collserola... Però es que­da amb l’es­ce­na­ri més pro­per: el bar­ri de Grà­cia. El «re­fu­gi» on dis­fru­ta d’un «ambient molt pro­per»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

ELI­SA­BET CA­SA­NO­VAS ho té clar: «A Grà­cia es res­pi­ra molt bon rot­llo». Té ra­ons per tro­bar-s’hi a gust, i les va as­se­nya­lant des del ter­rat de l’edi­fi­ci on viu. «Allò és la pla­ça del Sol. És el punt de tro­ba­da amb els meus amics. Hi vaig tant al mig­dia com a la nit. És una pla­ça amb mol­ta vi­da, molt

bon­rot­lle­ra, hi ha gent to­cant ins­tru­ments o fent mala­bars i l’as­so­cio molt a ca­sa, per­què visc a prop». ¿Al­gun ra­có en es­pe­ci­al? «Sol So­ler, que fa ta­pes molt bo­nes, Sol de Nit i La Bo­de­ga del Sol, on te­nen mol­tes cer­ve­ses ar­te­sa­nes». Tam­bé va a la pla­ça en so­li­ta­ri qu­an ne­ces­si­ta con­ti­nu­ar tre­ba­llant però no vol ser més a ca­sa. «Lla­vors m’em­por­to l’or­di­na­dor i con­ti­nuo en al­gun dels seus bars».

El dit de Ca­sa­no­vas as­se­nya­la ara cap al sud. A l’es­co­la Lau­ra Jou Es­tu­di per a l’Ac­tor (car­rer de Si­ra­cu­sa, 7). «Hi ha­via anat a es­tu­di­ar, però, so­bre­tot, allà va ser on vam

as­sa­jar els guions de la pri­me­ra tem­po­ra­da de Mer­lí, el 2015. ¡Ja ha pas­sat temps!». Tres anys en què no ha pa­rat de tre­ba­llar. A més de la po­pu­lar sè­rie, ha tas­tat

l’èxit al te­a­tre amb La se­nyo­ra Flo­ren­ti­na i el seu amor Ho­mer i El fan­tas­ma de Can­ter

vi­lle, que tor­na del 12 al 29 de ju­li­ol al Te­a­tre Con­dal. A par­tir del 24 d’oc­tu­bre, abor­da­rà el mo­nò­leg Kas­san­dra, di­ri­git per Sergi Bel­bel, al Te­a­tre Na­ci­o­nal de Ca­ta­lu­nya. En­ca­ra no ha po­gut aca­bar la car­re­ra de l’Ins­ti­tut del Te­a­tre per­què no pa­ra d’en­lla­çar pro­jec­tes ar­tís­tics que acon­se­guei­xen ex­cel·lents crí­ti­ques.

LA INTÈRPRET DE ‘MER­LÍ’ ÉS UNA HA­BI­TU­AL DELS CINES VERDI I DE LA PLA­ÇA DEL SOL

Ara gi­ra la mi­ra­da cap a l’est. «Els ci­ne­mes Verdi (Verdi, 32). Sem­pre veig les pel·lí­cu­les en ver­sió ori­gi­nal, però a Bar­ce­lo­na hi ha po­ques sa­les on en pro­jec­tin. Per sort, els tinc al cos­tat de ca­sa», es­bu­fe­ga.

Grà­cia, doncs, sig­ni­fi­ca molt per a la sa­ba­de­llen­ca per­què és l’es­ce­na­ri que va es­co­llir per eman­ci­par­se, on va fer els seus pri­mers pas­sos pro­fes­si­o­nals (aquells as­sa­jos de Mer­lí) i on fa una vi­da so­ci­al que so­vint ce­le­bra en aquest ter­rat des d’on do­mi­na l’ho­rit­zó. Dis­fru­ta d’uns ver­muts sen­se es­tar-se de res. —

JO­AN CORTADELLAS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.