El mes de l’Or­gull barceloní ar­ren­ca amb el festival de cine Fi­re!!

Co­men­ça el mes del ‘Pri­de’ barceloní. Do­na­rà el tret de sor­ti­da el festival de ci­ne­ma Fi­re!!, que es­ta­rà de­di­cat a un dels grups més vul­ne­ra­bles del col·lec­tiu: els me­nors

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Abel Co­bos

TOCAARRENCAR UN nou full al ca­len­da­ri: ha ar­ri­bat el juny. Per a molts, aca­ba de co­men­çar l’es­tiu, i l’ope­ra­ció bi­qui­ni que els per­se­guia di­lluns re­re di­lluns els ha atra­pat com a Tau­ró. Però, per a molts al­tres, mar­ca l’ini­ci de 30 di­es de llui­ta, ac­tes, ma­ni­fes­ta­ci­ons i fes­tes per ce­le­brar la di­ver­si­tat. Co­men­ça el mes amb més arcs de Sant Mar­tí de l’any, ar­ri­ba la fes­ta de l’or­gull LGTBI.

Un any més, el tret de sor­ti­da a l’Or­gull barceloní és el festival internacional de ci­ne­ma LGTBI, Fi­re!!, que ce­le­bra la 23a edi­ció fins al 17 de juny amb un pro­gra­ma de mig cen­te­nar de pel·lí­cu­les, do­cu­men­tals i curts de­di­cat a un dels grups més vul­ne­ra­bles dins del col·lec­tiu, els me­nors, nor­mal­ment in­vi­si­bi­lit­zats en el se­tè art.

La gent va en­trant a poc a poc. El mur­mu­ri i els llums s’apa­guen, i dei­xen una sa­la a les fos­ques. Sona un brun­zit i co­men­ça la pro­jec­ció. A ci­da­de do fu

tu­ro (fo­to), They o 1:54 són al­guns dels tí­tols amb els quals el Fi­re!! se sub­mer­gi­rà en te­mes com el bullying, l’ac­cep­ta­ció fa­mi­li­ar o la iden­ti­tat de gè­ne­re en la in­fan­te­sa i l’ado­les­cèn­cia. La pro­gra­ma­ció ex­plo­ra­rà la so­li­tud que pro­vo­ca el fet de «sen­tir-se di­fe­rents de la res­ta» i «pa­tir la in­com­pren­sió del seu en­torn fa­mi­li­ar i es­co­lar», ex­pli­ca l’or­ga­nit­za­ció del festival. Aquest any, el Fi­re!! se­rà una àgo­ra amb cris­pe­tes i re­fres­cos on di­a­lo­gar so­bre la ma­ne­rea com trac­tem i in­terac­tu­em amb els me­nors LGTBI.

Però les re­fle­xi­ons ani­ran més en­llà del ci­ne­ma. A tra­vés d’es­pec­ta­cles i per

for­man­ces, com el Trans-Arts Ca­ba­ret, uti­lit­za­ran l’art per re­fle­xi­o­nar so­bre la iden­ti­tat i la se­xu­a­li­tat. Per l’or­ga­nit­za- ció, la cultura té la capa­ci­tat de re­for­mar la so­ci­e­tat. Ca­da ve­ga­da que es po­sa en mar­xa el pro­jec­tor del Fi­re!!, vo­len en­cen­dre el mo­tor del can­vi so­ci­al, de­nun­ci­ant in­jus­tí­ci­es i ex­plo­rant les re­a­li­tats LGTBI en pri­me­ra per­so­na. El Fi­re!! és un crit d’or­gull en pan­ta­lla gran.

DES­CO­BRIR EL «JO MÉS GENUÍ»

L’as­so­ci­a­ció a càr­rec del festival és l’his­tò­ric Ca­sal Lamb­da, que des del 1976 pro­mou la nor­ma­lit­za­ció del col·lec­tiu LGTBI. Se­gons Emi­lio Ruiz, el seu president, el Fi­re!! té per ob­jec­tiu ani­mar to­tes les per­so­nes a des­co­brir el seu «jo més genuí i a ser qui vul­guin ser». Una fi­lo­so­fia que ex­pli­ca ci­tant La Agra­do de To­do so­bre mi ma­dre: «Una és més au­tèn­ti­ca com més s’as­sem­bla al que ha so­mi­at de si ma­tei­xa». —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.