El Mac­ba acull l’ex­po­si­ció més gran a Eu­ro­pa de Me­la­nie Smith.

El Mac­ba pre­sen­ta l’ex­po­si­ció més gran a Eu­ro­pa de Me­la­nie Smith, ar­tis­ta bri­tà­ni­ca es­ta­bler­ta a Mè­xic que apro­fun­deix en les fe­ri­des i les con­se­qüèn­ci­es del co­lo­ni­a­lis­me i el post­co­lo­ni­a­lis­me a Lla­ti­no­a­mè­ri­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Forlandia és el nom amb què Hen­ri Ford va ba­te­jar la ciu­tat que va cre­ar, a imat­ge i sem­blan­ça de les nord-ame­ri­ca­nes, al mig de l’Ama­zò­nia el 1928 per pro­duir caut­xú. 20.000 hec­tà­re­es de con­reu i 10.000 obrers amb l’ob­jec­tiu de tren­car el mo­no­po­li bri­tà­nic i ho­lan­dès de la pro­duc­ció na­tu­ral de l’ele­ment prin­ci­pal per als pneu­mà­tics dels cot­xes que pro­du­ïa. L’in­vent va ser un fra­càs, l’em­pre­sa­ri va per­dre mi­li­ons de dò­lars i la ciu­tat va ser abandonada. Des­prés d’ai­xò, el bosc va tor­nar a ocu­par el seu lloc na­tu­ral i l’as­sen­ta­ment va ser en­go­lit per la fau­na i la flo­ra au­tòc­to­na, ai­xí com pels seus ha­bi­tants ori­gi­nals. és tam­bé la pel·lí­cu­la amb què l’ar­tis­ta bri­tà­ni­ca as­sen­ta­da a Mè­xic Me­la­nie Smith par­la del co­lo­ni­a­lis­me i el post­co­lo­ni­a­lis­me, i de les fe­ri­des dei­xa­des per l’ocu­pa­ció. Te­mes que, jun­ta­ment amb el pas de la mo­der­ni­tat a la con­tem­po­ra­ne­ï­tat, els efec­tes de la in­dus­tri­a­lit­za­ció, l’eco­no­mia i l’es­tè­ti­ca de l’abs­trac­ció, la ur­ba­nit­za­ció, la na­tu­ra­le­sa i l’en­tro­pia, for­men la ba­se del seu cor­pus ar­tís­tic.

La pe­ça, al cos­tat de 119 més, llu­eix a les sa­les del Mac­ba, a l’ex­po­si­ció que el cen­tre de­di­ca a l’ar­tis­ta: Far­sa i ar­ti­fi­ci, la mos­tra més gran de­di­ca­da a la pin­to­ra a Eu­ro­pa. Sí, pin­to­ra, per­què mal­grat que Smith tre­ba­lla tots els mit­jans –es­cul­tu­res, ‘as­sem­bla­ges’, re­lleus, pin­tu­res, ví­deo, fo­to­gra­fia i ins­tal·la­ci­ons– es con­si­de­ra pin­to­ra. Qu­an va ar­ri­bar a Mè­xic fu­gint de les ten­si­ons po­lí­ti­ques i eco­nò­mi­ques del go­vern de Mar­ga­ret Thatc­her, es va tro­bar un pa­ís que avan­ça­va cap a la mo­der­nit­za­ció, la glo­ba­lit­za­ció i el con­su­mis­me. I es va ado­nar que la se­va «for­ma­ció mi­ni­ma­lis­ta no ser­via» i que ha­via «de cor­rom­pre, fer mal­bé, in­ter­rom­pre la su­per­fí­cie de les pin­tu­res». «No po­dia con­ce­bre-les dins d’un marc tan­cat, ha­via de tren­car aquest marc», de ma­ne­ra que la se­va per­cep­ció so­bre la pin­tu­ra «va fer un can­vi de 180 graus». Pin­tu­ra ex­pan­di­da per a uns; mi­ni­ma­lis­me de­for­mat per a d’al­tres.

RO­SA XICLET

Allà hi ha la per­for­man­ce Es­ta­dio Az­te­ca, en la qual 3.000 es­co­lars cons-

FORLANDIA VA SER PLANTACIÓ I ÉS URBS ABANDONADA, A MÉS D’UNA OBRA DE L’AR­TIS­TA

tru­ei­xen amb car­to­li­nes, de for­ma im­per­fec­ta, pe­ces com La pa­tria de Jorge Gonzá­lez Ca­ma­re­na o una màs­ca­ra de ja­de as­te­ca, pas­sant pel Qu­a­drat ver

mell de Ma­lé­vitx. I hi ha tam­bé la ins­tal·la­ció que do­na tí­tol a la mos­tra,

Far­sa i ar­ti­fi­ci, for­ma­da per un munt de quadres amun­te­gats amb du­es pal­me­res de plàs­tic als la­te­rals. La bur­la per­fec­ta als es­te­re­o­tips pa­ra­di­sí­acs que ar­ri­ben del món oc­ci­den­tal. Tot és pin­tu­ra, com ho és una al­tra part de la ma­tei­xa pe­ça en què Smith va fer set quadres vi­vents amb ac­tors afi­ci­o­nats que es­ce­ni­fi­ca­ven frag­ments de pin­tu­res del Bosch i de Pi­e­ter Bru­e­gel el Vell. Al Mac­ba hi que­den les res­tes, com una ore­lla gegant tre­ta de l’In­fern del Jar­dí de les de­lí­ci­es.

I tam­bé és pin­tu­ra el ro­sa xiclet amb què el Mac­ba ha pin­tat al­gu­nes de les pa­rets de l’ex­po­si­ció, co­lor amb el qual l’ar­tis­ta de­nun­cia la part ar­ti­fi­ci­al i exa­ge­ra­da de certs con­tex­tos ur­bans lla­ti­no­a­me­ri­cans i en la qual pre­sen­ta Bul­to, sub­ver­sió dels far­cells fu­ne­ra­ris del Perú pre­his­pà­nic. Fins al 7 d’oc­tu­bre. –

JO­AN CORTADELLAS

Ex­po­si­ció Far­sa i ar­ti­fi­ci On Mu­seu d’Art Con­tem­po­ra­ni de Bar­ce­lo­na (Mac­ba) Da­tes Des del 18 de maig fins al 7 d’oc­tu­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.