12è Festival de la Ci­èn­cia: un im­mens la­bo­ra­to­ri al parc de la Ciutadella.

El parc es con­ver­teix en un im­mens la­bo­ra­to­ri a l’ai­re lliu­re du­rant tot el cap de set­ma­na, amb més de 230 ac­ti­vi­tats gra­tu­ï­tes de di­vul­ga­ció: re­a­li­tat vir­tu­al, ho­lo­gra­mes, ‘es­ca­pe ro­oms’...

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

¿PER A QUÈ SER­VEIX la ci­èn­cia? Si al­gú sent so­vint aques­ta pregunta a ca­sa i no tro­ba ar­gu­ments con­vin­cents amb els quals po­der con­tra­a­ta­car, gai­re­bé mi­llor que pas­si pel 12è Festival de la Ci­èn­cia, que du­rant tot el cap de set­ma­na ofe­reix més de 230 ac­ti­vi­tats gra­tu­ï­tes de di­vul­ga­ció al·lu­ci­nant dis­tri­bu­ï­des en 250 ses­si­ons. L’ofer­ta per a més pe­tits de 6 anys (no­ve­tat d’aquest any per es­ti­mu­lar les vo­ca­ci­ons pri­me­ren­ques), els ex­pe­ri­ments del di­vul­ga­dor Dani Jiménez, l’es-

ca­pe ro­om d’Amg­dem (amb ins­crip­ció) o un do­cu­men­tal en 360 graus so­bre pla­ne­tes ex­tra­so­lars po­dri­en con­vèn­cer els més es­cèp­tics.

En­tre els es­pec­ta­cles tam­bé no s’ha de dei­xar pas­sar el mun­tat­ge de Marc Bo­a­da i els seus sli­mes flu­o­res­cents (avís per als més grans de 35 anys des­pis­tats: són la ver­sió 2.0, en aquest cas 10.0, del

blan­di­blú o el moc de go­ril·la de to­ta la vi­da). Amb mo­tiu del bi­cen­te­na­ri de Fran

kens­tein, de Mary She­lley, s’as­sis­ti­rà al nai­xe­ment en di­rec­te de Pakos­tein, a càr­rec de Dis­cí­pu­los de Mo­ra­les.

La re­a­li­tat vir­tu­al per­me­trà vi­si­tar el ja­ci­ment ne­o­lí­tic de Dra­ga o vi­at­jar a l’in­te­ri­or del cos hu­mà. Els més grans po­dran fa­bri­car l’ho­lo­gra­ma de les se­ves prò­pi­es mans o el seu pro­pi gra­fè, ai­xí com ex­plo­rar l’em­pa­tia que te­nen a tra­vés de les his­tò­ri­es per­so­nals que ex­pli­ca La má­qui­na de ser otro. Des­ta­quen tam­bé els grans mun­tat­ges, com els 12 me­ca­nis­mes pre­ci­ne­ma­to­grà­fics de Zi­ne­ma­tik o les mans ge­gants de ti­te­lles de Ti­te­re­tú.

Els més pe­tits te­nen el seu pro­pi es­pai, amb les cons­truc­ci­ons ge­gants per a pe­tits grans ar­qui­tec­tes de Tri­vi­um Ges­tió Cul­tu­ral, el des­co­bri­ment del mar a tra­vés de la dan­sa o els jocs ci­en­tí­fics d’ini­ci­a­ció de la lu­do­te­ca i el Niu de Ci­èn­cia, del Mu­seu de Ci­èn­ci­es Na­tu­rals.

Per als adults, a par­tir de les 20.00 ho­res, les xer­ra­des de Pint of Sci­en­ce o els en­ginys tec­no­lò­gics dels Tec­no­ma­gos. I du­rant el dia hi hau­rà iti­ne­ra­ris di­ver­sos i mi­cro­xer­ra­des en què s’ofe­ri­ran pín­do­les de ci­èn­cia de 20 minuts. —

12è Festival de la Ci­èn­cia Parc de la Ciutadella (pas­seig dels Til·lers i Um­bra­cle) Gratuït Dis­sab­te, 9, d’11.00 a 22.00 ho­res; diu­men­ge, 10, d’11.00 a 19.00 ho­res

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.