MA­REA AL­TA

Peixos de mà­xi­ma qua­li­tat amb una exe­cu­ció me­ra­ve­llo­sa

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - GUINES -

«Fa poc hi vaig ser amb el meu pa­re, Ju­an Ma­ri, a qui és di­fí­cil con­vèn­cer per vi­si­tar nous res­tau­rants (té el bar Hi­dal­go, a Sant Se­bas­tià, que en el seu dia va gua­nyar una es­tre­lla Mic­he­lin). Vam gau­dir mol­tís­sim amb els seus peixos de mà­xi­ma qua­li­tat exe­cu­tats de ma­ne­ra me­ra­ve­llo­sa. Hi ha molt ta­lent a la cui­na (avin­gu­da de les Dras­sa­nes, 6)».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.