SU­CU­LENT

Plats amb un sa­bor in­cre­ï­ble

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - GUINES -

«Des que va obrir, es va con­ver­tir en un restaurant on vaig de ma­ne­ra re­cur­rent amb la nò­via per ce­le­brar el que si­gui. Es no­ta que a la cui­na sa­ben el que fan. El sa­bor dels plats de Su­cu­lent (ram­bla del Ra­val, 45) és in­cre­ï­ble».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.