GAIG

To­ca el pro­duc­te de ma­ne­ra im­pe­ca­ble

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - GUINES -

«Vaig ini­ci­ar la re­la­ció amb la me­va nò­via des­prés de so­par allà (Còr­se­ga, 200). Un re­fe­rent de cui­na ca­ta­la­na i de sa­bor. Un lloc on tor­nar, i no no­més pels seus ca­ne­lons; és un restaurant di­fe­rent a ca­da tem­po­ra­da per­què to­ca el pro­duc­te de for­ma im­pe­ca­ble».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.