NOU MO­DEL D’ALLOT­JA­MENT

‘Aprop’ mos­tra com són els pi­sos que es cons­trui­ran el 2019

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MI­RAR - Alba Peña @on­bar­ce­lo­na

ALLOT­JA­MENTS DE PRO­XI­MI­TAT Del 10 de juny fins al 29 de ju­li­ol barcelona.cat/drets­so­ci­als

Des del 10 de juny pas­sat, i fins a fi­nals del mes de ju­li­ol, es­tà en mar­xa l’ex­po­si­ció Aprop ( Allot­ja­ments de Pro­xi­mi­tat Pro­vi­si­o­nals), una mos­tra pi­lot de com se­ran per dins els pi­sos pre­fa­bri­cats per a les per­so­nes amb pro­ble­mes d’ac­cés a la vi­ven­da que l’ajun­ta­ment fi­nan­ça­rà i ins­tal·la­rà en di­fe­rents punts de la ciu­tat. L’ex­po­si­ció es­tà ubi­ca­da als Jar­dins d’Eli­sa­va i mos­tra pro­to­tips aca­bats d’aquests pi­sos, d’una i du­es ha­bi­ta­ci­ons. Els pri­mers tres blocs d’edi­fi­cis fruit d’aques­ta ini­ci­a­ti­va es cons­trui­ran al Gò­tic Sud, el Parc i la Lla­cu­na del Po­ble­nou i la Bor­de­ta; i se­ran una re­a­li­tat du­rant l’any 2019.

Aprop és el re­sul­tat d’un nou mo­del d’allot­ja­ments de cons­truc­ció rà­pi­da, sos­te­ni­ble i de qua­li­tat per po­der fer front a l’ex­pul­sió dels ve­ïns de molts bar­ris.

10È IMA­GIN EX­TREM BARCELONA 16 i 17 de juny. Al parc del Fò­rum www.ima­gi­n­ex­tre­me­bar­ce­lo­na.com

Aquest cap de set­ma­na el parc del Fò­rum vi­bra­rà amb els ri­ders reu­nits en la dese­na edi­ció d’Ima­gin Ex­trem Barcelona 2018, una com­pe­ti­ció i es­pec­ta­cle in­ter­na­ci­o­nal d’es­ports ur­bans so­bre ro­des. Els mi­llors ska­ters del món om­pli­ran l’es­ce­na­ri d’adre­na­li­na en les di­fe­rents com­pe­ti­ci­ons de BMX, sco­o­ter, long­bo­ard, in­li­ne, stre­et­bo­ard, ska­te, wake i MTB.

‘LI­CEU A LA FRES­CA’ El 16 de juny. A les 22.00 ho­res li­ceu­bar­ce­lo­na.cat/ca/li­ceu-la-fres­ca

Amb l’ob­jec­tiu d’acos­tar l’òpe­ra als ciu­ta­dans, el prò­xim 16 de juny, a les 22.00 ho­res, els car­rers de la ciu­tat re­trans­me­tran en di­rec­te l’òpe­ra Ma­non Les­caut mit­jan­çant pan­ta­lles con­nec­ta­des amb el Li­ceu i ins­tal·la­des a l’avin­gu­da Llu­ís Com­panys, el dis­tric­te de Nou Bar­ris, la pla­ça Sal­va­dor Se­guí, el cen­tre cí­vic Sant Martí i el Pa­lau Ro­bert.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.