DIA MUN­DI­AL DEL RE­FU­GI­AT

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

Ac­ti­vi­tats de cons­ci­en­ci­a­ció

El mes de juny es­tà ple d’ac­ti­vi­tats re­la­ci­o­na­des amb el re­fu­gi i l’asil des­ti­na­des a cons­ci­en­ci­ar i im­pli­car-hi la ciu­ta­da­nia. Els di­es 19 i 20 tin­dran lloc els ac­tes més re­pre­sen­ta­tius.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.