Du­es ci­tes per ce­le­brar el Dia In­ter­na­ci­o­nal del Io­ga.

El 2014, l’ONU va de­cla­rar el 21 de juny Dia In­ter­na­ci­o­nal del Io­ga per di­fon­dre la se­va pràc­ti­ca i els seus be­ne­fi­cis. Bar­ce­lo­na aco­lli­rà du­es grans ci­tes el 17 i el 30 de juny

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El io­ga viu un mo­ment d’efer­ves­cèn­cia a tot el món, pe­rò par­ti­cu­lar­ment a Bar­ce­lo­na, on l’ober­tu­ra de molts cen­tres es­pe­ci­a­lit­zats ha dis­pa­rat el nom­bre d’adep­tes a una dis­ci­pli­na que en­gan­xa i s’en­co­ma­na pel bo­ca-ore­lla. L’ommm que obre i tan­ca ha­bi­tu­al­ment una ses­sió ja res­so­na a tots els bar­ris. Pe­rò

en­ca­ra són molts els que cre­uen que per ser io­gui s’ha de te­nir un cos lleu­ger i mol­ta capa­ci­tat d’in­tros­pec­ció, o te­men que si­gui una ac­ti­vi­tat mas­sa tran­quil·la. Per tren­car fal­sos es­que­mes i apro­par el io­ga (que sig­ni­fi­ca la unió de cos i ment) a tots els pú­blics, l’ONU va pro­po­sar el 2014 ofi­ci­a­lit­zar el 21 de juny com a Dia In­ter­na­ci­o­nal del Io­ga, per cons­ci­en­ci­ar so­bre els be­ne­fi­cis que re­por­ta per a la sa­lut in­te­gral.

Ca­da ciu­tat, pe­rò, l’acos­tu­ma a adap­tar a la se­va agen­da lo­cal, de ve­ga­des amb més d’una ini­ci­a­ti­va. Bar­ce­lo­na acull ca­da mes de juny du­es grans ci­tes. La pri­me­ra, aquest diu­men­ge, opor­tu­ni­tat d’or per pro­var gra­tis di­fe­rents va­ri­ants –més i menys in­ten­ses fí­si­ca­ment, me­di­ta­ci­ons guia­des, con­certs de kir­tan, ce­ri­mò­ni­es de man­tres, xer­ra­des so­bre ali­men­ta­ció...

El des­ple­ga­ment (de 9.30 a 20.30 ho­res) es du­rà a ter­me al parc de l’Es­ta­ció del Nord, amb cinc es­pais: un per a les ac­tu­a­ci­ons mu­si­cals i càn­tics, un al­tre per a la pràc­ti­ca d’asa­nes (postu­res) amb clas­ses que van de l’es­til hat­ha al

kun­da­li­ni, un al­tre per a ta­llers, un més per a con­fe­rèn­ci­es i un cin­què per me­di­tar. Ho or­ga­nit­zen di­ver­sos cen­tres de io­ga o crei­xe­ment per­so­nal i els seus pro­fes­sors, i ho fan sen­se ànim de lu­cre, ja que l’es­de­ve­ni­ment es ba­sa en pa­tro­ci­na­dors i do­na­tius vo­lun­ta­ris in si­tu. En aques­ta edi­ció ani­ran de la mà d’Equi­li­bri­um, Vi­rayo­ga amb Ar­ju­na, Soul Yoga, Isk­con Bar­ce­lo­na, Ba­tec Ins­pi­ra i l’Ins­ti­tu­to de Es­tu­di­os Bhak­ti­ve­dan­ta. El dia d’im­mer­sió es re­ma­ta­rà amb pa­ra­des de men­jar ve­ge­ta­rià i una pe­ti­ta fi­ra de pro­duc­tes re­la­ci­o­nats. Al­ber­to López Es­pín, un dels mes­tres i or­ga­nit­za­dors –desen­vo­lu­pa un sis­te­ma que in­te­gra io­ga ho­lís­tic i arts mar­ci­als–, ex­pli­ca que aques­ta jor­na­da de «di­fu­sió» tin­drà uns 3.000 par­ti­ci­pants sen­se ins­crip­ció prè­via.

CI­TA SO­LI­DÀ­RIA

Du­es set­ma­nes des­prés (el dia 30), se­ran la ca­de­na Dir i els seus cen­tres Yoga One els que har­mo­nit­za­ran els cos­sos i ments dels cen­te­nars de par­ti­ci­pants que s’ins­cri­guin al seu Yoga Day, a la pla­ça de la Ro­sa dels Vents (al cos­tat de l’Ho­tel W). La mar­ca amb més alum­nes de Bar­ce­lo­na or­ga­nit­za aques­ta ci­ta en be­ne­fi­ci de la fun­da­ció Pe­re Tar­rés, amb prè­via ins­crip­ció de 5 eu­ros la ses­sió o 15 to­ta la jor­na­da (de 9.00 a 19.45 ho­res). Els seus pro­fes­sors –amb al­guns dels mi­llors ins­truc­tors de la ciu­tat– im­par­ti­ran 28 ses­si­ons en qua­tre es­ce­na­ris amb di­fe­rents ni­vells, més un re­ci­tal de kir­tan. Pro­me­ten una jor­na­da mà­gi­ca amb l’ins­pi­ra­dor marc del Me­di­ter­ra­ni a l’ho­rit­zó. —

MARC ME­DI­NA

EN GRUP

A l’es­quer­ra, una ses­sió del Bar­ce­lo­na Yoga Day. A so­ta, el Yoga Day de Dir al cos­tat de l’Ho­tel W.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.