¿Ets capaç d’en­de­vi­nar qui­na pa­rau­la s’ama­ga a la imat­ge?

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Ana Sánc­hez

¿Vols gi­rar full a ai­xò dels es­ca­pe ro­oms? Tam­bé es pot. Hi ha lli­bres als quals el lec­tor ha de do­nar sen­tit re­so­lent enig­mes. El d'aques­ta pàgina és d'Es­ca­pe Bo­ok 2. L'ha adap­tat per a On Bar­ce­lo­na el seu au­tor, Iván Ta­pia, fun­da­dor de Co­co­lis­to. Fa anys que treu els es­ca­pe ro­oms del seu es­tat natural: una ha­bi­ta­ció. Els ofe­reix a do­mi­ci­li, en lli­bre, te­a­tre ( Es­ca­pe Show), fins i tot en am­po­lles de vi (Vi­nig­ma, «el vi que do­na joc», l'ano­me­na). Ara aca­ba d'es­tre­nar a Man­re­sa un Es­ca­pe The­a­tre (the­six­ro­oms.com), amb ac­tors en lloc de can­daus. S'ha d'in­terac­tu­ar amb ells per re­sol­dre el joc. Co­co­lis­to www.co­co­lis­to.com

SO­LU­CIó es­ca­pe. diu hi ver­me­lles lí­ni­es les de su­per­po­si­ció la En fi­nes­tra. la tan­ques que Ima­gi­na't

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.