Dos mes­tres dels es­ca­pe­ro­oms re­co­ma­nen les mi­llors ha­bi­ta­ci­ons de què fu­gir.

Dis­seny­de por­ta­da: Es­tu­di­oAn­ver­sal

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Aquí on els veus, han sal­vat el món més ve­ga­des que Bru­ce Wi­llis en to­ta la sa­ga de La jun­gla de cris­tal. Són es­ca­pe mas­ters. Dos mes­tres de l’es­ca­pe que s’es­ca­po­lei­xen per hob­by d’ha­bi­ta­ci­ons que fan ve­nir es­gar­ri­fan­ces. Eu­là­lia Pu­ja­des és in­ves­ti­ga­do­ra quí­mi­ca; Jo­sep Brull, ad­vo­cat. Junts són Die Hel­den, ai­xí es van ba­te­jar en for­mat blog fa tres anys. Sig­ni­fi­ca Els He­rois en ale­many. ¿La se­va he­ro­ï­ci­tat? Ha­ver sor­tit de ¡725! es­ca­pe ro­oms, aquest joc ubic en el qual s’ha de fu­gir d’ha­bi­ta­ci­ons amb psi­cò­pa­tes, zom­bis, di­no­sau­res. Ara fins i tot pots viu­re el teu pro­pi en­ter­ra­ment. Aquests dos hou­di­nis ens guien en­tre la pla­ga bí­bli­ca de sa­les que s’es­tén per Bar­ce­lo­na, la ca­pi­tal d’Es­pa­nya d’aquest oci es­ca­pis­ta. N’hi deu ha­ver unes 150 a la ciu­tat –cal­cu­len–, 300 a la pro­vín­cia. Aquest és el seu top 10.

- 1Ali­en: l’ori­gen ES­CA­PE BAR­CE­LO­NA

¿Què s’ha de fer? Vi­at­jar a un al­tre pla­ne­ta en la nau USCSS Es­ca­pe. Pe­rò al­gu­na co­sa es com­pli­ca, és clar. Riu-te’n dels pro­ble­mes es­pa­ci­als de Si­gour­ney We­a­ver. Temps: va­ri­a­ble. Ju­ga­dors: 4-10 per­so­nes. On: Ba­ró, 17 lo­cal (San­ta Co­lo­ma). ¿Què té d’es­pe­ci­al? «Tot –di­uen l’Eu­là­lia i el Jo­sep-: la di­nà­mi­ca de joc, l’am­bi­en­ta­ció, els jocs, la ten­sió». El mi­llor: «L’ex­pe­ri­èn­cia com­ple­ta». Un con­sell per sor­tir-ne amb èxit: «¡Man­te­nir la cal­ma i dei­xar-te por­tar!». Di­fi­cul­tat: mit­ja­na-al­ta. Aquí dins hi ha ha­gut gent que fins i tot ha de­ma­nat la mà, ex­pli­quen els amos, el Mi­guel Án­gel i la Su­sa­na. Aques­ta pa­re­lla va des­co­brir els es­ca­pe ro­oms en un vi­at­ge per Àsia, el 2014. Un any des­prés, obri­en Es­ca­pe Bar­ce­lo­na. «La pri­me­ra

es­ca­pe te­ma­tit­za­da d’Es­pa­nya», s’ex­pli­ca a la web. Van es­tre­nar Ali­en a l’abril. «Una co­sa que ens ha pas­sat –di­uen– és que, al sor­tir, al­guns ju­ga­dors s’as­se­uen o s’es­ti­ren a ter­ra es­go­tats per la bai­xa­da d’adre­na­li­na que els pro­vo­ca el tram fi­nal». Die Hel­den tam­bé re­co­ma­na pas­sar pel seu parc de di­no­sau­res: Ju­ras­sic Land. www.es­ca­pe­bar­ce­lo­na.com

-2El se­grest CUBICK RO­OM ES­CA­PE MATARÓ

¿A què t’en­fron­tes? Ha si­gut se­gres­ta­da la fi­lla pe­ti­ta d’un mi­nis­tre. On: la ne­na és al car­rer Co­o­pe­ra­ti­va, 77, lo­cal 2 de Mataró, anun­cia el se­gres­ta­dor via hackeig te­le­vi­siu. Temps: 80 mi­nuts. Ju­ga­dors: 2-7 per­so­nes. ¿Què té d’es­pe­ci­al? «L’am­bi­en­ta­ció, els jocs, els de­talls». El mi­llor: «L’adre­na­li­na que ge­ne­ra». Un con­sell per sor­tir-ne amb èxit: «No po­sar-se ner­vi­ós». Di­fi­cul­tat: hi ha ni­vell mit­jà i ex­pert. ¿El més cu­ri­ós que ha pas­sat en aquest

es­ca­pe ro­om? «Ens en­vi­en cur­rí­cu­lums, com si fós­sim una em­pre­sa de re­cur­sos hu­mans», di­uen ri­ent els seus ide­ò­legs, l’Aleix, la Mi­ri­am i l’Ai­na. El pri­mer joc que van mun­tar es diu L’en

tre­vis­ta (tam­bé és al top de Die Hel­den). Has d’anar a fer les pro­ves de se­lec­ció d’una em­pre­sa anò­ni­ma que ha tin­gut «va­cants in­es­pe­ra­des». No, no és el PP. Van obrir la sa­la el 2015. L’any pas­sat van afe­gir El se­grest. «El que més ens ha sor­près –ex­pli­quen– és que des­prés de dos anys llargs els cli­ents con­ti­nu­ïn man­te­nint el mis­te­ri que ama­ga Cubick i nin­gú no re­ve­li el se­cret de les nos­tres ins­tal·la­ci­ons». cu­bick­ro­o­mes­ca­pe.es/ma­ta­ro

- 3Mo­or­der GOLDEN POP

¿Què s’ha de fer? Re­sol­dre un as­sas­si- nat que es­tà a punt de pres­criu­re. «El cas més com­plex de la his­tò­ria», t’in­for­ma­rà un ofi­ci­al del CNI amb gest de Rajoy di­mi­tint. El mort és Ma­nu­el La­tor­re, un jut­ge amb molts ene­mics. Temps: una ho­ra. Ju­ga­dors: 8-30 per­so­nes. On: Gi­ro­na, 7. ¿Què té d’es­pe­ci­al? «Hi po­den ju­gar fins a 30 per­so­nes jun­tes», apun­ten el Jo­sep i l’Eu­là­lia. El mi­llor: «Has de pen­sar de ma­ne­ra to­tal­ment di­fe­rent que en qual­se­vol al­tra es­ca­pe ro­om ». Un con­sell per tro­bar l’as­sas­sí: «En­ten­dre la di­nà­mi­ca del joc com més avi­at mi­llor. Pren mol­tes no­tes». Di­fi­cul­tat: al­ta. «Igual que ti­rar una mo­ne­da a la Fon­ta­na di Tre­vi –ex­pli­ca la Re­be­ca, una de les pro­pi­e­tà­ri­es i part de l’equip de cre­a­ció d’aquest es­ca­pe–, a l’aca­bar l’ac­ti­vi­tat és molt tí­pic que al­gú del grup vul­gui fer un pe­tó al nos­tre es­ti­mat Ma­no­lo». La víc­ti­ma, Ma­nu­el La­tor­re, té el seu pro­pi Fa­ce­bo­ok, on va ex­pli­cant com és el seu dia a dia amb un forat al cap. «Es­tic mort de tant de pen­car», con­fes­sa en l’úl­tim post a l’in­ten­tar aga­far un ta­xi. L’han ar­ri­bat a veu­re en una fon­da del Ma­res­me. «En un es­de­ve­ni­ment por­tà­til –re­cor­da la Re­be­ca–, tro­bem el do­ble del nos­tre pro­ta­go­nis­ta fresc com una ro­sa». El joc va néi­xer en ver­sió por­tà­til a fi­nals del 2016. Han mun­tat aquest CSI a l’es­pa­nyo­la en gim­na­sos, chill-out, una es­glé­sia ro­mà­ni­ca. Fa uns me­sos que Mo­or­der es va ins­tal·lar a Golden Pop, un cen­tre es­ca­pis­ta am­bi­en­tat en un ci­ne­ma dels anys 30. gol­den­pop.es

- 4Ca­ta­lèpsia HORROR BOX

¿A què t’en­fron­tes? Et des­per­tes en un ta­üt, com Ryan Rey­nolds a Bu­ri­ed, pe­rò amb la pos­si­bi­li­tat d’es­co­llir un fè­re­tre con­for­ta­ble i fins i tot la mú­si­ca que vols que so­ni al ta­na­to­ri. «Viu el teu pro­pi en­ter­ra­ment», in­ci­ta amb na­tu­ra­li­tat la web. «Una re­cre­a­ció del que se­rà el teu fu­ne­ral –re­su­meix–, l’úni­ca di­fe­rèn­cia és que ets viu». Temps: 30 mi­nuts.

Ju­ga­dors: 2 per­so­nes. «El joc d’es­ca­pe més pe­tit del món», di­uen els seus ide­ò­legs.

On: In­dús­tria, 268. ¿Què té d’es­pe­ci­al? «És únic», pro­met Die Hel­den.

El mi­llor: «Les sen­sa­ci­ons que et fa viu­re», afe­gei­xen els es­ca­pe mas­ters. Un con­sell per sor­tir-ne amb èxit: «Res­pi­rar, tran­quil·lit­zar-se i co­mu­ni­car-se». Di­fi­cul­tat: mit­ja­na. Òb­vi­a­ment no és ap­te per a claus­tro­fò­bics. No té pèr­dua: por­ta de fus­ta se­mi­o­cul­ta amb pa­ret ver­me­lla, com a Alí­cia al

pa­ís de les me­ra­ve­lles. Al dar­re­re se sent di­à­ri­a­ment gent cri­dant, mo­to­ser­res, veus fan­tas­ma­gò­ri­ques que de­ma­nen «aju­uu­da­a­aa». El le­ma que te­nen aquí: «Fa­rem re­a­li­tat el teu mal­son». En aquests es­ca­pe ro­oms ja s’han pi­xat a so­bre dos cli­ents, as­se­gu­ren el David i la Cris­ti­na, els fun­da­dors de la pro­duc­to­ra d’ex­pe­ri­èn­ci­es de ter­ror Horror Box. A part de Ca­ta­lepsia, te­nen du­es sa­les més de por que tam­bé són al top de Die Hel­den: Oui­ja (en un mi­ni­pís en­can­tat) i JigSaw (com a la pel·li de Saw). Jun­ta­ment amb In­som­nia Cor­po­ra­ti­on, un al­tre pes pe­sant de por, aca­ben de cre­ar Hor­ror­land: un scre­am park (parc ide­at bà­si­ca­ment per xis­clar de pà­nic), el pri­mer del sud d’Eu­ro­pa. Obri­rà 15 di­es el prò­xim Ha­llowe­en a la cen­tral tèr­mi­ca aban­do­na­da de Cercs (Ber­ga). Van ven­dre més de la mei­tat de les en­tra­des en 15 di­es. www.hor­ror­box.es

-5. El vi­at­ge con­ti­nua CRONOLOGIC

¿Què s’ha de fer? Vi­at­jar en una mà­qui­na del temps. Sen­se De­lo­re­an ni con­den­sa­dor de flux. Temps: 75 mi­nuts. Ju­ga­dors: 2-5 per­so­nes. On: Clot, 133. ¿Què té d’es­pe­ci­al? «El fet d’in­terac­tu­ar amb l’am­bi­ent», apun­ten els es­ca- pe mas­ters Eu­là­lia i Jo­sep. El mi­llor: «L’ini­ci», di­uen mos­se­gant-se la llen­gua per evi­tar es­pòi­lers. Un con­sell per sor­tir-ne amb èxit: «Ac­tu­ar com s’ac­tu­a­ria en la vi­da re­al en ca­da si­tu­a­ció que et por­ta el joc».

Di­fi­cul­tat: al­ta. Aquí han vi­at­jat més ve­ga­des al pas­sat que Bill Mur­ray en el Dia de la Mar­mo­ta. Cronologic va es­tre­nar la se­va mà­qui­na del temps el 2013. «Vam ser el se­gon es­ca­pe ro­om que va obrir a Es­pa­nya –re­cor­da la Pau­la– la pri­me­ra de cre­a­ció 100% prò­pia i amb his­tò­ria afe­gi­da». La Pau­la va cre­ar l’es­ca­pe jun­ta­ment amb el Ja­vi i el Víc­tor. Lla­vors te­ni­en 23 anys. «No ens ima­gi­nà­vem que ar­ri­ba­ria a ser un sec­tor de tan­tís­sim èxit», as­se­gu­ra. Ja te­nen du­es mà­qui­nes del temps. Van inau­gu­rar la se­go­na – El vi­at

ge con­ti­nua– a co­men­ça­ments del 2017. Van tar­dar a cons­truir-la un any i mig. Són au­to­di­dac­tes. És un es­ca­pe sen­se ni un can­dau. «Que si­gui tan di­fe­rent és el que ho fa di­fí­cil». Poc més re­ve­la la Pau­la. Que et tro­bes «amb un en­torn his­tò­ric» re­cre­at «de la ma­ne­ra més fi­del pos­si­ble». El més sur­re­a­lis­ta que han vist? «Un equip

FER­RAN NADEU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.