10 apos­tes se­gu­res per tan­car de ma­ne­ra bri­llant la no­va edi­ció del Só­nar.

¿Et sents per­dut per la in­fi­ni­tat de noms que hi ha al car­tell? Tran­quil, amb aques­tes re­co­ma­na­ci­ons tan­ca­ràs amb bri­llan­tor la no­va edi­ció del fes­ti­val

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Só­nar és un uni­vers d’uni­ver­sos, un com­plet apa­ra­dor dels múl­ti­ples es­tils i subes­tils que con­ver­gei­xen en l’elec­trò­ni­ca. Per­dre’s al seu pro­gra­ma és fà­cil. Aquí reu­nei­xo 10 en­certs se­gurs del que que­da de fes­ti­val, per si no tens temps d’es­col­tar-ho tot abans i fer un ca­len­da­ri per­so­na­lit­zat.

1. RO­SA­LÍA

Des­prés de col·la­bo­rar amb C. Tan­ga­na en el clàs­sic An­tes de mo­rir­me, la can

ta­o­ra sui ge­ne­ris con­su­ma el salt a la mú­si­ca ur­ba­na en un nou disc per al qual ha comp­tat amb su­port d’El Guinc­ho. D’aquí surt la mi­ni­ma­lis­ta i ob­ses­si­va Ma­la­men­te. Vo­lem sen­tir-ne més. Di­ven­dres, 15 de juny, So­narHall, 18.30 ho­res.

2. FATIMAAL QADIRI

Des­prés del poc ba­lla­ble àl­bum Bru­te, la pro­duc­to­ra d’ori­gen se­ne­ga­lès, pe­rò cri­a­da a Kuwait, s’ha des­pen­jat amb l’epé Sha

ne­e­ra, cinc bom­bes can­ta­des en àrab i amb me­lo­di­es ara­bes­ques que one­gen ban­de­res d’or­gull que­er. Dis­sab­te, 16 de juny, So­narLab-Re­si­dent Ad­vi­sor, 00.40 ho­res.

3. LCD SOUNDSYSTEM

Els qui es van gas­tar els du­ros en anar als

úl­tims con­certs de Ja­mes Murphy i els seus so­cis han d’es­tar ra­bi­o­sos, pe­rò la res­ta de la hu­ma­ni­tat ha re­but amb els bra­ços oberts la tor­na­da de LCD Soundsystem. No no­més amb con­certs, si­nó tam­bé amb un disc mo­nu­men­tal:

Ame­ri­can dre­am. Dis­sab­te, 16 de juny, So­narC­lub, 22.00 ho­res.

4. LAUREL HALO

Aques­ta pro­duc­to­ra de Mic­hi­gan va sor­pren­dre el 2012 amb Qua

ran­ti­ne, pri­mer àl­bum de synth­pop psi­co­dè­lic i ete­ri, i des d’ales­ho­res no ha dei­xat d’ex­plo­rar nous an­gles, no­ves sen­sa­ci­ons. Ar­ri­ba al Só­nar amb un nou for­mat de directe, ava­la­da pel pres­ti­gi­ós per­cus­si­o­nis­ta Eli Kesz­ler. Di­ven­dres, 15 de juny, So­narCom­plex, 18.00 ho­res.

5. OKLOU

Aques­ta pro­duc­to­ra, compositora i cantant fran­ce­sa, part del col·lec­tiu fe­me­ní TGAF, crea pop de greus po­tents i con­torns di­fu­sos, pro­per a l’es­pa­io­si­tat de The xx i el R&B avant­guar­dis­ta de Ke­le­la. Val la pe­na anar-hi avi­at dis­sab­te per veu­re-la. Dis­sab­te, 16 de juny, So­narCom­plex by Red Bull Mu­sic, 13.50 ho­res.

6. STUDIO BARNHUS

Amb aquest nom es co­neix un trio de dj, un se­gell i un es­tu­di d’en­re­gis­tra­ment que ha sac­se­jat dol­ça­ment l’es­ce­na tech­no/hou­se su­e­ca. Kor­nél Kovács, Axel Bo­man i Pe­dro­do­llar ex­hi­bi­ran una fór­mu­la d’èxit: aten­ció al de­tall, gust per la me­lo­dia i una emo­ti­vi­tat que no desen­to­na amb l’hu­mor. Di­ven­dres, 15 de juny, So­narDô­me by Red Bull Mu­sic, 20.00 ho­res.

7. LANARK ARTEFAX

«¿De qui deu ser aques­ta mag­ní­fi­ca bom­ba de tech­no re­car­go­lat que so­na?», ens vam pre­gun­tar molts en di­ver­sos mo­ments de la fa­mo­sa ses­sió de Björk de l’any pas­sat al Só­nar. I gai­re­bé sem­pre, la res­pos­ta era una: de Lanark Artefax, un pro­duc­tor de Glas­gow amb fu­tur per­fec­te al da­vant. Dis­sab­te, 16 de juny, So­narLab-Re­si­dent Ad­vi­sor, 22.35 ho­res.

8. ALIZZZ

L’ho­ra de Ch­ris­ti­an Qui­ran­te, àli­es Alizzz, ha ar­ri­bat, de­fi­ni­ti­va­ment. El pro­duc­tor de Mala mu

jer, de C. Tan­ga­na, ofe­ri­rà una ses­sió de hip-hop, R&B i pop mo­dern en­tre el directe de Bo­no­bo i la ses­sió noc­tur­na de Di-plo, que, per cert, el va fit­xar ja fa temps per a Jef­free’s, un sub­se­gell de Mad De­cent. Di­ven­dres, 15 de juny, So­narC­lub, 2.45 ho­res.

9. CORNELIUS

Molts re­cor­dem, dia sí, dia tam­bé, l’es­pec­ta­cu­lar con­cert del mag pop ja­po­nès al Só­nar 2007. On­ze anys des­prés, Kei­go Omaya­da tor­na al fes­ti­val amb nou àl­bum i nou xou per pre­sen­tar. Es­pe­reu un vi­at­ge al·lu­ci­nant i ca­li­dos­cò­pic. Dis­sab­te, 16 de juny, So­narHall, 18.30 ho­res.

10. ÓLAFUR ARNALDS

Cor par­tit: ¿Bons balls amb els Barnhus, malen­co­nia sublim amb Arnalds? L’úl­tim, el mes­tre is­lan­dès de l’en­cre­ua­ment de clàs­si­ca, elec­trò­ni­ca i pop, pre­sen­ta un disc de no­va i in­tri­gant tec­no­lo­gia pi­a­nís­ti­ca. Di­ven­dres, 15 de juny, So­narCom­plex, 20.00 ho­res. —

Só­nar Fi­ra Mont­ju­ïc i Fi­ra Gran Via l’Hos­pi­ta­let Ho­ra­ri: fins diu­men­ge, 17 de juny Preu: des de 58 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.