Els cinc fa­vo­rits de l’enò­lo­ga Mar­ta Ca­sas: eco­lò­gics, bi­o­di­nà­mics i na­tu­rals.

L’enò­lo­ga de Parés Bal­tà, un dels cellers pi­o­ners a Ca­ta­lu­nya en l’ela­bo­ra­ció de vins eco­lò­gics, bi­o­di­nà­mics i na­tu­rals, tan en au­ge avui dia, tria les se­ves am­po­lles fa­vo­ri­tes. Una se­lec­ció que se­gueix els pa­trons de la se­va fei­na

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

1. TINC SET 2017 CELLER LA SALADA

«El celle­rer Toni Car­bó ha cre­at un es­cu­mós blanc ela­bo­rat amb mè­to­de an­ces­tral amb les va­ri­e­tats ma­ca­beu i xa­rel·lo del Pe­ne­dès. És molt re­fres­cant, molt fà­cil de beu­re, lleu­ger... Molt bo per a qual­se­vol mo­ment del dia. ¡Fan­tàs­tic!».

2. ES­SEN­CI­AL 2016 CAL TIQUES

«Vaig pro­var aquest blanc en una fi­ra de vins na­tu­rals i em va sor­pren­dre. Em sem­bla molt agra­da­ble. Mol­ta frui­ta en nas i gras en bo­ca. Bo­na fei­na amb el xa­rel·lo, la va­ri­e­tat au­tòc­to­na del Pe­ne­dès, el que ha fet Jo­an Ru­bió al di­mi­nut celler que té a ca­sa se­va».

3. RIESLING BOLLENBERG 2016 VALENTIN ZUSSLIN

«Aquest blanc bi­o­di­nà­mic al­sa­cià dels ger­mans Je­an Paul i Ma­rie Zusslin és ex­cep­ci­o­nal. Un riesling de lli­bre, amb no­tes cí­tri­ques, de frui­ta in­ten­sa, de fòs­for, una aci­de­sa bru­tal i un punt de su­cre re­si­du­al que l’equi­li­bra. Molt bo».

4. OCCHIPINTI IL FRAPPATO 2016 ARIANNA OCCHIPINTI

«Ela­bo­rat amb la va­ri­e­tat de ra­ïm ne­gre frappato, és pu­ra frui­ta: pru­na, ci­re­ra. El seu punt tor­rat molt lleu­ger acom­pa­nya bé i pre­sen­ta es­truc­tu­ra i aci­de­sa mal­grat ve­nir del cà­lid sud de Si­cí­lia. Es va cri­ar 14 me­sos en bo­ta de fus­ta es­lo­ve­na».

5. SILVESTRIS 2016 GRATAVINUM

« Pri­o­rat bi­o­di­nà­mic. La ca­ri­nye­na fer­men­ta amb les pells en bo­ta de fus­ta ober­ta, en da­ma­jo­a­na (vi­dre) i en àm­fo­ra. Des­prés de cri­ar-se du­rant 10 me­sos per se­pa­rat, s’aco­bla a l’am­po­lla. La fus­ta do­na frui­ta i aro­ma; la da­ma­jo­a­na, con­cen­tra­ció, i l’àm­fo­ra, no­tes de ter­ra.»

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.