La cua de to­ro amb ver­mut de Carlos Her­re­ro, del res­tau­rant Bo­na­no­va.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

«Aquest és el pri­mer plat que vaig can­vi­ar a la car­ta de Bo­na­no­va qu­an em vaig po­sar al cap­da­vant de la cui­na, i des d’ales­ho­res ha tin­gut mol­ta ac­cep­ta­ció en­tre la cli­en­te­la».

IN­GRE­DI­ENTS

– 2,5 kg de cua de ve­de­lla – 600 g de ce­ba – 200 g de to­mà­quet – Mig por­ro – Una ca­be­ça d’alls – Una bran­ca d’api – 5 pas­ta­na­gues – Llo­rer, ro­ma­ní i fa­ri­go­la – Pe­bre en gra – Du­es por­ci­ons de xo­co­la­ta ne­gra

(70% de ca­cau) – 500 cl de ver­mut ne­gre – Ai­gua

ELA­BO­RA­CIÓ

1. Sal­pe­breu, en­fa­ri­neu i fre­giu lleu­ge­ra­ment la cua i mar­queu-la en oli a l’olla on es fa­rà el so­fre­git clàs­sic a foc viu amb aquest ma­teix oli. 2. So­fre­giu la ce­ba, la ca­be­ça d’alls, el por­ro, l’api, la pas­ta­na­ga, les her­bes i el pe­bre. Dei­xeu-ho dau­rar i, des­prés, po­seu-hi el to­mà­quet. 3. Se­guiu so­fre­gint fins a dei­xar que s’eva­po­ri l’ai­gua del to­mà­quet. 4. Afe­giu-hi la xo­co­la­ta. Re­me­neu­ho tot i dei­xeu-ho dos o tres mi­nuts a foc mit­jà. 5. In­cor­po­reu-hi la cua que hem mar­cat abans, i dei­xeu que es ba­nyi uns mi­nuts, vi­gi­lant que no s’en­gan­xi. 6. Po­seu el ver­mut i aca­beu de co­brir els in­gre­di­ents de l’olla amb ai­gua ca­len­ta. Dei­xeu que va­gi re­duint a foc baix, sen­se ta­par, al­menys 2 ho­res i mit­ja. 7. Una ve­ga­da es­ti­gui al teu gust, re­ti­reu la cua de l’olla. Pas­seu la sal­sa pel co­la­dor xi­nès i po­seu-la a bu­llir per des­grei­xar i re­duir al gust. 8. Ser­viu-ho.

4 PER­SO­NES DI­FI­CUL­TAT: MIT­JA­NA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.