A Saó dis­fru­ta­ràs de cui­na de mer­cat ele­gant i amb pro­duc­tes de qui­lò­me­tre 0.

Saó des­ple­ga una cui­na de mer­cat fi­na, ele­gant i amb pro­duc­tes de qui­lò­me­tre 0

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

‘SAÓ’ SIG­NI­FI­CA es­tat d’al­gu­na co­sa que ha ar­ri­bat a la ma­du­re­sa. I Ju­a­nen Be­na­vent, de 34 anys, se sent en aquest punt en què pot desen­vo­lu­par tot el que ha anat apre­nent en res­tau­rants de la se­va Va­lèn­cia na­tal (El Sub­ma­ri­no, Al­to de Co­lón, Ho­tel Hos­pes), Ca­ta­lu­nya (Can Fa­bes) i Fran­ça (Goust, una es­tre­lla Mic­he­lin a Pa­rís). Per ai­xò al seu res­tau­rant li ha po­sat Saó. Hau­ria po­gut tor­nar a Va­lèn­cia, pe­rò ha de­ci­dit ins­tal·lar-se en una ca­se­ta al cos­tat de la clí­ni­ca Qui­rón (car­rer de Ce­sa­re Can­tú, 2) per desen­vo­lu­par la se­va cui­na de mer­cat aca­dè­mi­ca, fi­na, ele­gant i un punt afran­ce­sa­da. Amb el su­port de la se­va pa­re­lla, Paloma, a la sa­la (és la di­rec­to­ra), ser­veix plats amb pocs in­gre­di­ents i pocs ar­ti­fi­cis, sem­pre pre­sen­tats de ma­ne­ra sug­ge­ri­do­ra. Tre­ba­lla amb molt bon pro­duc­te de pro­xi­mi­tat i, per tant, de tem­po­ra­da sem­pre, i no el vol em­mas­ca­rar amb ela­bo­ra­ci­ons bar­ro­ques, si­nó re­al­çar-lo amb coc­ci­ons exac­tes. Es no­ta en pro­pos­tes com, per exem­ple, els es­pàr­recs blancs amb cre­ma de for­mat­ge i es­pi­nacs, l’os­tra amb pu­ré de co­li­flor i llen­ti­es ca­vi­ar, el ba­ca­llà con­fi­tat amb pu­ré de nyà­me­ra i en­dí­via amb ta­ron­ja, i la gal­ta de porc a bai­xa tem­pe­ra­tu­ra amb go­fra de pa­ta­ta.

No hi ha car­ta ni sug­ge­ri­ments del dia, si­nó tres me­nús tan­cats. Un que s’ano­me­na Lla­vors, no­més dis­po­ni­ble els mig­di­es la­bo­ra­bles de di­me­cres a di­ven­dres (19 eu­ros, amb dos en­trants, un se­gon i postres), i dos més que pots tas­tar qual­se­vol dia a qual­se­vol ho­ra: Ger

mi­nats, de 32 eu­ros (dos en­trants, un peix, una carn i postres), i Ar­rels, de 45 (qua­tre en­trants, un peix, una carn, tau­la de for­mat­ges i postres). Tots es po­den de­gus­tar amb un ma­ri­dat­ge. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.