Men­ja cinc ham­bur­gue­ses i gua­nya 66 cer­ve­ses.

És com anar a ca­sa de l’àvia: t’om­ples l’es­tó­mac men­tre t’ani­men per­què t’ho aca­bis tot. Ca­da ve­ga­da hi ha més rep­tes cu­li­na­ris. Po­sa’t a pro­va amb bo­cins de dos qui­los i ale­tes que et fa­ran es­co­pir foc

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

«No puc con­ti­nu­ar», diu el Marc mi­rant l’ham­bur­gue­sa, can­sat. El pú­blic es po­sa a vic­to­re­jar «¡sí que es pot!» amb més for­ça que Po­dem en una mo­ció de cen­su­ra. Fa du­es mos­se­ga­des més, amb tan­ta des­ga­na que sem­bla que si­gui en un men­ja­dor es­co­lar. So­na l’alar­ma i apar­ta les mans del men­jar més rà­pid que els de Mas­terc­hef. Han pas­sat 25 mi­nuts: no ha su­perat la pro­va.

És al bar ham­bur­gue­se­ria The Bo­llocks (Am­ple, 46), en un dels seus rep­tes de men­jar. Con­sis­teix a men­jar-se cinc ham­bur­gue­ses de 180 grams en 25 mi­nuts. És com anar a ca­sa de l’àvia: om­plir-te l’es­tó­mac men­tre t’ani­men per­què t’ho aca­bis tot. A més de l’em­patx, tots els que hi par­ti­ci­pen s’em­por­ten una sa­mar­re­ta. Si per­den, pa­guen 25 € pel men­jar. Si gua­nyen, els re­ga­len 66 cer­ve­ses.

«De les dese­nes de per­so­nes que hi par­ti­ci­pen a l’any, ho acon­se­guei­xen no­més una o du­es», ex­pli­ca el Mario, en­car­re­gat del lo­cal. «És més di­fí­cil del que sem­bla». La ma­jo­ria co­men­ça bé i amb rit­me, pe­rò a par­tir de la ter­ce­ra de­cau l’ànim. «N’hi ha que su­quen les ham­bur­gue­ses en ai­gua per em­pas­sar-se-les mi­llor, d’al­tres be­uen uns quants chu­pi­tos per anar bor­rat­xos i aguan­tar més».

En­se­nya el hall de la fa­ma on pen­gen les fo­tos de tots els cam­pi­ons, som­ri­ents. «El mi­llor rè­cord és de nou mi­nuts, s’em­pas­sa­va ca­da ham­bur­gue­sa en menys de dos mi­nuts». ¿Com ho va fer? Ta­llant-les per la mei­tat i en­go­lint-les com una boa. So­bre el per­fil dels gua­nya­dors, «no és el que et po­dri­es ima­gi­nar», diu. A les fo­tos no hi ha cap Ho­mer Simp­son. «So­len ser gent pri­ma i al­ta», afe­geix Mario. L’únic que cal per sor­tir vic­to­ri­ós és te­nir més es­tó­mac que Me­la­nia Trump la se­va nit de no­ces.

«¿Per què ho fas?» pre­gun­ta la María, que acom­pa­nya el Marc, qu­an aca­ba. «No­més per sa­ber si ho puc fer», li res­pon. Ja és la ter­ce­ra ve­ga­da que fa un rep­te de men­jar. La pri­me­ra va ser a l’ham­bur­gue­se­ria Anau­co (Va­lèn­cia, 428). S’ha­via de men­jar una ham­bur­gue­sa de cinc pi­sos amb ba­có, ou, for­mat­ge i pa­ta­tes. Dos qui­los en to­tal. Va aca­bar la nit sen­se pre­mi i amb di­ar­rea. «En­ca­ra la so­mio», diu.

EL MÉS PICANT

La se­go­na ve­ga­da va ser al Ribs de Sant Ger­va­si (Doc­tor Fle­ming, 10), en­ca­ra que tam­bé ho fan a Grà­cia, Di­a­go­nal Mar i La Ma­qui­nis­ta. El rep­te con­sis­tia a men­jar­se unes ale­tes de po­llas­tre amb sal­sa ha­va­ne­ra, una d’aque­lles que als me­nús sem­pre apa­reix il·lus­tra­da amb tres xi­lis per avi­sar del picant. En aques­ta pro­va no hi ha temps, l’únic lí­mit el po­sa la te­va to­le­ràn­cia al picant. «Vaig aga­far les ale­tes amb les mans. Greu er­ror. El picant em fe­ia plo­rar, i qu­an m’ei­xu­ga­va les llà­gri­mes m’en­tra­va a l’ull». A la ter­ce­ra ale­ta ja te­nia els lla­vis com Car­men de Mai­re­na, pe­rò va aguan­tar fins al fi­nal. Ara la se­va ca­ra pen­ja, tri­om­fant, al mur de la fa­ma.

«¿Que si tor­na­ria a des­a­fi­ar-me? Sens dub­te», re­pli­ca el Marc. No li agra­da re­pe­tir rep­tes, ai­xí que bus­ca­rà nous llocs on sen­tir-se com Bru­ce, el de Ma­til­da, des­a­fi­ant els lí­mits del seu es­tó­mac. As­se­gu­ra que la prò­xi­ma ve­ga­da que tor­ni al Bo­llocks se­rà per men­jar una ham­bur­gue­sa com una per­so­na nor­mal, sen­se cro­nò­me­tres. «La llàs­ti­ma és que en els des­a­fi­a­ments no dis­fru­tes del men­jar per més bo que si­gui, no­més pen­ses a aca­bar-t’ho tot». —

CARLOS MONTAÑÉS

MENJANT (NO) VE LA GANA

Un dels úl­tims cli­ents que van ac­cep­tar el rep­te de The Bo­llocks. No­més va po­der amb una de les 5 ham­bur­gue­ses.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.