El dis­se­nya­dor i in­te­ri­o­ris­ta Jai­me Be­ri­es­tain es­cull el Mac­ba, un es­pai «ple d’ener­gia».

El dis­se­nya­dor i in­te­ri­o­ris­ta xi­lè, en­a­mo­rat de Bar­ce­lo­na des del dia que va tre­pit­jar la ciu­tat per pri­me­ra ve­ga­da qu­an era jo­ve, re­co­ma­na l’«am­bi­ci­ós» mu­seu del Ra­val, on va so­vint amb la se­va fi­llo­la de 4 anys

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - La­ia Zi­e­ger

EL DISEÑADOR i in­te­ri­o­ris­ta Jai­me Be­ri­es­tain va néi­xer a Xi­le, va es­tu­di­ar disseny grà­fic i va ve­nir a Es­pa­nya per com­ple­tar la se­va for­ma­ció, sen­se in­ten­ció de que­dar-s’hi. Pe­rò un en­a­mo­ra­ment sob­tat ano­me­nat Bar­ce­lo­na va can­vi­ar el rumb de les co­ses: es va ins­tal·lar a la ciu­tat, on, amb el pas dels anys, ha anat dei­xant la se­va em­prem­ta a l’in­te­ri­or de nom­bro­sos es­ta­bli­ments i vi­ven­des de par­ti­cu­lars de la mà del seu es­tu­di ho­mò­nim, que va inau­gu­rar fa 18 anys, i al res­tau­rant concept sto­re que té al car­rer de Pau Cla­ris, 167. El Mac­ba (pla­ça dels Àn­gels, 1), cre­at per Ric­hard Me­ier, és un dels seus hots­pots fa­vo­rits. «Aca­ba de com­plir 30 anys. És un exem­ple de com els em­pre­sa­ris lo­cals es van unir per cre­ar i desen­vo­lu­par un pro­jec­te am­bi­ci­ós. Es trac­ta d’un es­pai ple d’ener­gia on acos­tu­mo a pas­se­jar amb la me­va fi­llo­la,

FREQÜENTA CEN­TRES CUL­TU­RALS I BO­TI­GUES DE MO­DA I DISSENY

So­fia, de 4 anys».

El Mac­ba és el lloc que re­co­ma­na. En el seu dia a dia tam­bé vi­si­ta al­tres cen­tres cul­tu­rals, ho­tels, edi­fi­cis em­ble­mà­tics, ga­le­ri­es d’art i co­mer­ços tra­di­ci­o­nals o con­tem­po­ra­nis: des de Vi­tra (pla­ça Co­mer­ci­al, 5), on va so­vint per­què es­tà ata­pe­ït de mo­bles icò­nics, fins a San­ta Eu­là­lia (pas­seig de Grà­cia, 93), que com­bi­na pe­ces de mo­dis­tes de to­ta la vi­da amb les úl­ti­mes tendències. Aquest for­mi­guer de cre­a­ti­vi­tat és una font d’ins­pi­ra­ció que té un com­po­nent per­so­nal. «M’en­can­ta anar a llocs on conec els pro­pi­e­ta­ris. Do­nen àni­ma i ca­ràc­ter als seus ne­go­cis», ex­pli­ca. Be­ri­es­tain no obli­da els ar­te­sans, amb els quals tre­ba­lla «es­tre­ta­ment». «Són part de la cul­tu­ra».

Ai­xí que, en re­a­li­tat, guar­da­ria tot Bar­ce­lo­na al Mu­seu Ima­gi­na­ri. «La ciu­tat pot es­tar molt or­gu­llo­sa del lloc que ocu­pa a l’es­ce­na in­ter­na­ci­o­nal del disseny. Acon­se­gueix que l’es­til mo­der­nis­ta de la Ca­sa Vi­cens o del Pa­lau de la Mú­si­ca con­vis­quin amb co­he­rèn­cia i har­mo­nia amb edi­fi­cis mo­derns mi­ni­ma­lis­tes com la Fun­da­ció Jo­an Mi­ró i el Mac­ba». —

JOR­DI MUNTAL

AMANT DE L’ART Jai­me Be­ri­es­tain, al Mac­ba, un mu­seu per al nos­tre Mu­seu Ima­gi­na­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.