Ta­llers in­fan­tils on apren­dre a ela­bo­rar co­ques de Sant Jo­an.

Di­ver­sos cen­tres de Bar­ce­lo­na ofe­rei­xen ta­llers per­què els més pe­tits es pu­guin ini­ci­ar en l’ela­bo­ra­ció de co­ques de Sant Jo­an. Et sor­pren­drà com sur­ten de bo­nes

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

La dol­ça i nos­tra­da tra­di­ció d’ela­bo­rar co­ques de Sant Jo­an es pot apren­dre des de pe­tits. El Mu­seu de la Xo­co­la­ta, Ada Pa­re­lla­da, el Cen­tre Cí­vic Na­vas i l’es­co­la de cui­na de La Bo­que­ria, en­tre d’al­tres, or­ga­nit­zen ta­llers fa­mi­li­ars d’ini­ci­a­ció aquests di­es.

Mu­seu de la Xo­co­la­ta

El Mu­seu de la Xo­co­la­ta (Co­merç, 36) or­ga­nit­za un ta­ller de du­es ho­res per a nens de 8 a 12 anys dis­sab­te, dia 16, a les 16.00 ho­res per 15 € per per­so­na. Les pla­ces dels ta­llers, que s’es­go­ten rà­pi­da­ment, es po­den re­ser­var a www.mu­seu­xo­co­la­ta.com. El cen­tre, que ex­plo­ra els orí­gens de la xo­co­la­ta i comp­ta amb una no­ta­ble col·lec­ció d’ar­te­sa­nia re­bos­te­ra, té una com­ple­ta agen­da cul­tu­ral, amb ta­llers de cui­na per a to­tes les edats, con­certs i

show­co­okings amb de­gus­ta­ció ins­pi­rats en mu­si­cals o en Harry Pot­ter.

Sem­pro­ni­a­na

Ada Pa­re­lla­da im­par­ti­rà un ta­ller de co­ques de Sant Jo­an per a nens de 5 a 14 anys (sen­se adults) dis­sab­te, dia 16, en­tre 17.30 i 19.00 ho­res, al seu res­tau­rant (Ros­se­lló, 148). El pla de tre­ball in­clou una coca de cre­ma i al­gu­na sor­pre­sa (20 eu­ros). Sens dub­te, pro­met.

Cen­tre Cí­vic Na­vas

El Cen­tre Cí­vic Na­vas (pas­sat­ge del doc­tor To­rent, 1) or­ga­nit­za dis­sab­te, 16 (11.00 ho­res) un ta­ller per a nens de qua­tre a vuit anys a càr­rec d’Eli­sa­bet Pin­tor, que com­par­ti­rà trucs de cui­ne­ra per fer la

mas­sa i la guar­ni­ció. Ca­da nen pa­ga 14,21 eu­ros i ha d’anar acom­pa­nyat d’un adult i pre­sen­tar-se amb da­van­tal i car­ma­nyo­la per em­por­tar-se la se­va cre­a­ció a ca­sa. Ins­crip­ci­ons al cen­tre ia la web https://ins­crip­ci­ons.cc­na­vas.cat.

La Bo­que­ria

L’Es­co­la de Cui­na de La Bo­que­ria per a nens que di­ri­geix Eu­là­lia Far­gas im­par­ti­rà un ta­ller de co­ques el 23 de juny, d’11.00 a 13.00 ho­res, a Nú­trim (Bor­rell, 43). Cos­ta 27 eu­ros per nen. Ins­crip­ci­ons a www.es­cu­e­la­co­ci­na­bo­que­ria.com.

Mú­si­ca en directe al Cai­xaFo­rum

Dins del ci­cle Jazz de

Pri­ma­ve­ra, el Cai­xaFo­rum pro­po­sa un con­cert de Jo­fre Fi­té Trio dis­sab­te, dia 16 (20.00 ho­res). Pi­a­no, con­tra­baix i ba­te­ria ofe­rei­xen un re­per­to­ri pro­pi ins­pi­rat en el jazz, el pop i la mú­si­ca clàs­si­ca, i ver­si­ons de The Be­at­les, en­tre d’al­tres.

Con­cert a la Mo­del

L’im­pa­ga­ble ci­cle Mú­si­ca als Parcs, que fins al 30 d’agost com­bi­na­rà in­ter­pre­ta­ci- ons de pri­mer ni­vell a l’ai­re lliu­re amb ac­ti­vi­tats de di­vul­ga­ció en es­pais icò­nics, pre­pa­ra un con­cert a la Mo­del di­jous, dia 21 (20.00 ho­res), a càr­rec de Coral Àsia amb què ce­le­bra­rà el Dia In­ter­na­ci­o­nal de la Mú­si­ca.

Ex­po­si­ció de Nancy als En­cants

Nancy ha com­plert mig se­gle i la Sa­la Po­li­va­lent del Mer­cat dels En­cants acull, fins al 23 de juny, una mos­tra so­bre la ni­na.

Ta­ller de cui­na de mar a la Bar­ce­lo­ne­ta

El Cen­tre de la Plat­ja (Bar­ce­lo­ne­ta) pro­po­sa un ta­ller de cui­na de mar dis­sab­te, dia 16, (11.00 ho­res) i un ver­mut diu­men­ge, 17 (11.30 ho­res), com­bi­nats amb in­teres­sants co­nei­xe­ments so­bre el món ma­rí. Són gra­tu­ïts, pe­rò cal ins­criu­re-s’hi abans tru­cant al 93 221 03 48 o es­cri­vint a cen­tre­plat­ja@bcn.cat.

Ve­la ex­tre­ma da­vant la plat­ja de Sant Se­bas­tià

Els mi­llors re­ga­tis­tes del món se ci­ten en les Ex­tre­me Sai­ling Se­ri­es fins al diu­men­ge 17. La com­pe­ti­ció de ve­la ex­tre­ma es po­drà se­guir des de la plat­ja de Sant Se­bas­tià. La ciu­tat aco­lli­rà di­ver­ses ac­ti­vi­tats gra­tu­ï­tes re­la­ci­o­na­des amb aquest es­port. Més in­for­ma­ció a www. ex­tre­me­sai­ling­se­ri­es.com.

MARÍA MUIÑA

Re­ga­ta a la Bar­ce­lo­ne­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.