L’es­tre­na de ¡Qué gua­pa soy! con­vi­da a fer un re­pàs de les ac­trius cò­mi­ques més des­ta­ca­des.

Amb l’es­tre­na de ‘¡Qué gua­pa soy!’, l’ac­triu Amy Sc­hu­mer es con­fir­ma com una de les mà­xi­mes ex­po­nents de la co­mè­dia an­glo­sa­xo­na fe­ta per do­nes. Re­pas­sem al­tres noms des­ta­cats

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

La co­mè­dia, sens dub­te, és pu­ra sub­jec­ti­vi­tat. Que una co­sa ens fa­ci riu­re o no de­pèn en ex­clu­si­va dels nos­tres gus­tos i cir­cums­tàn­ci­es per­so­nals. De to­ta ma­ne­ra, so­bre l’as­sump­te hi ha di­ver­ses ve­ri­tats in­ne­ga­bles i aques­ta n’és una: Amy Sc­hu­mer és gra­ci­o­sa. Ho ha de­mos­trat a tra­vés de la te­le­sè­rie d’es­quet­xos In­si­de Amy Sc­hu­mer a la pe­ti­ta pan­ta­lla i de tí­tols com Y de re­pen­te tú (2015) a la gran, fent bur­la de si ma­tei­xa per re­fle­xi­o­nar so­bre qües­ti­ons que in­cum­bei­xen a les do­nes com el pà­nic a la sol­te­ria, la ma­ter­ni­tat i, so­bre­tot, els ab­surds i ti­rà­nics cà­nons de be­lle­sa. Per ai­xò té per­fec­te sen­tit que ella si­gui la pro­ta­go­nis­ta de ¡Qué gua­pa soy!, fan­ta­sia so­bre una jo­ve amb l’au­to­es­ti­ma ar­ran de ter­ra que, des­prés de do­nar-se un cop al cap, un dia es des­per­ta con­ven­çu­da de te­nir la be­lle­sa d’una top­mo­del. Des d’avui –di­ven­dres, 15–, als ci­ne­mes, la pel·lí­cu­la con­fir­ma Sc­hu­mer com un dels mà­xims ex­po­nents de la co­mè­dia an­glo­sa­xo­na fe­ta per do­nes. En re­pas­sem al­guns al­tres.

KA­TE McKINNON

Si al po­ble nord-ame­ri­cà li ha­gués fet tan­ta grà­cia Hi­llary Clin­ton com la imi­ta­ció que McKinnon fe­ia de la can­di­da­ta a

Sa­tur­day night li­ve, se­gur que avui el món no es­ta­ria tan po­tes en­lai­re. De to­ta ma­ne­ra, que la no­va­ior­que­sa és més que una ma­gis­tral cò­mi­ca és una co­sa que de­mos­tren pel·lí­cu­les com Ca­za­fan

tas­mas (2016), Fi­es­ta de em­pre­sa (2016) Una noc­he fu­e­ra de con­trol (2017).

ME­LIS­SA McCARTHY Es va do­nar a conèi­xer fent de ven­tre dins d’un ren­ta­mans en l’es­ce­na més me­mo­ra­ble de La bo­da de mi me­jor ami­ga (2011) i, des d’ales­ho­res, ha con­ti­nu­at dei­xant clara la se­va capa­ci­tat per com­bi­nar afi­lat sar­cas­me, àgil slaps­tick i ir­re­sis­ti­ble vul­ga­ri­tat –so­vint tot al­ho­ra– en pel·lí­cu­les com Por la ca­ra (2013), Tammy (2014),

Es­pí­as (2015) i Es la je­fa (2016). KRISTEN BELL S’ha fi­cat en aquest club grà­ci­es a la se­va ha­bi­li­tat per gua­nyar-se les nos- tres sim­pa­ti­es en la pell de per­so­nat­ges òb­vi­a­ment egois­tes i mi­se­ra­bles. Aquí en des­ta­quem dos exem­ples: d’una ban­da, va ser una nò­via cru­el i adúl­te­ra en la mí­ti­ca co­mè­dia Pas­so de

tu (2008); de l’al­tra, en la pell d’una jo­ve que des­prés de mo­rir va per er­ror al cel, re­cent­ment va con­ver­tir The go­od

pla­ce en la sè­rie que no po­dí­em per­dre’ns. ROSE BYRNE Fins al 2010 res en la fil­mo­gra­fia d’aques­ta aus­tra­li­a­na fe­ia pre­sa­gi­ar l’ex­plo­sió d’hi­la­ri­tat que va su­po­sar la se­va apa­ri­ció a To­do so­bre mi des­ma

dre (2010). La se­va rein­ven­ció es va con­fir­mar un any des­prés a bord de La

bo­da de mi me­jor ami­ga (2011). Qui ne­ces­si­ti més pro­ves de la se­va efi­cà­cia tant in­ter­can­vi­ant cops ver­bals com

Ka­te McKinnon.

Me­lis­sa McCarthy.

¡Qué gua­pa soy! Co­mè­dia EUA / Xi­na, 2018 Di­rec­tors Abby Kohn i Marc Sil­vers­tein In­tèr­prets Amy Sc­hu­mer, Mic­he­lle Wi­lli­ams, Tom Hop­per, Rory Sco­vel

Kristen Bell

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.