La ga­le­ria A34 pre­sen­ta la be­lla i emo­ci­o­nant obra de l’artista An­to­niL­le­na.

La ga­le­ria A34 pre­sen­ta mig se­gle de la tra­jec­tò­ria d’aquest artista més re­co­ne­gut que cone­gut. La se­va obra, que bus­ca re­ve­lar sen­ti­ments, va en­a­mo­rar els con­ser­va­dors del Mo­ma de No­va York

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

An­to­ni Llena (Bar­ce­lo­na, 1943) és capaç d’aga­far un full de lli­bre­ta ar­ru­gat i es­tri­pat i con­ver­tir-lo en una es­cul­tu­ra. En­ca­ra més, en una es­cul­tu­ra bo­ni­ca, molt bo­ni­ca, i emo­ci­o­nant, molt emo­ci­o­nant. És una de les mol­tes qua­li­tats d’aquest cre­a­dor re­co­ne­gut pe­rò pot­ser no gai­re cone­gut. Mai no li ha in­teres­sat gai­re el mer­cat de l’art, de fet l’abo­mi­na. Per ai­xò es pro­di­ga poc. A més, crea les se­ves pe­ces amb ma­te­ri­als po­bres i frà­gils, ai­xí que te­nen ten­dèn­cia a des­a­pa­rèi­xer, a au­to­des­truir-se. Una co­sa que no li im­por­ta ex­ces­si­va­ment: «A mi el que m’agra­da és tre­ba­llar, po­sar-me da­vant del pa­per en blanc, el pa­per em cri­da». El pa­per, el més eco­nò­mic i menys sump­tu­ós, és un dels seus ma­te­ri­als pre­fe­rits, pe­rò tam­bé ha cre­at amb pól­vo­res de talc o cel·lo, per ai­xò la se­va obra la con­su­mei­xi el temps. «Hi ha mi­li­ons de co­ses in­fi­ni­ta­ment mi­llors en la his­tò­ria de la hu­ma­ni­tat que tam­bé han des­a­pa­re­gut. Jo veig les me­ves pe­ces com lla­vors».

ESCULTURES DISSECADES

Mal­grat aquests obs­ta­cles, la se­va obra llu­eix en mu­seus im­por­tants. Al Mo­ma, per exem­ple. No és que els con­ser­va­dors del mu­seu no­va­ior­quès bus­ques­sin col·lec­ci­o­nar-lo, és que es van tro­bar de ca­ra amb la se­va obra en una vi­si­ta a Bar­ce­lo­na i se’n van en­a­mo­rar. Tant que li van com­prar cinc de les sis escultures dissecades que han so­bre­vis­cut des dels 60 –frà­gils ar­te­fac­tes que Llena cons­tru­ïa amb pa­per i que qu­an es tren­ca­ven guar­da­va en un so­bre– i tots els di­bui­xos fets el maig del 2016. En­tre els di­bui­xos i les escultures dissecades, Llena ha tin­gut una tra­jec­tò­ria de 50 anys que va co­men­çar aban­do­nant la pin­tu­ra: «Vo­lia fer la pe­ça to­tal, que ho ex­pres­sés tot. I ai­xò és im­pos­si­ble sen­se ha­ver vis­cut, ai­xí que vaig aca­bar per des­truir-les to­tes.» Tam­bé va te­nir una eta­pa in­ac­ti­va (els 70), en la qual va fer «la pe­ça més con­cep­tu­al de to­tes». És a dir, no va cre­ar «res».

Va pen­jar els lla­pis i els pin­zells per una cri­si: «S’es­ta­va des­cui­dant la part més im­por­tant, per a mi, de l’art, que és la capa­ci­tat de re­ve­lar emo­ci­ons.» Va tor­nar a la re­cer­ca de l’in­tan­gi­ble als 80 amb els seus qua­dres de pa­per a l’es­til co­lla­ge i

ta­llats amb cú­ter («pu­re­sa i do­lor») i amb les se­ves cai­xes d’ar­te­fac­tes i escultures fins fa 10 anys. Com que no po­dia dei­xar­ho tot es va po­sar a di­bui­xar, so­bre pa­per, per des­comp­tat: «Un ma­te­ri­al que m’agra­da molt, hi tinc una de­vo­ció ex­tre­ma, el seu tac­te m’apas­si­o­na». I ai­xí, amb el pa­per i to­ta clas­se de ma­te­ri­al pic­tò­ric (lla­pis, aqua­rel·la, es­prai...), ca­da dia es plan­ta da­vant del fo­li en blanc. «Co­men­ço a di­bui­xar sen­se sa­ber què faré, és una qües­tió emo­ci­o­nal». I el que sor­gei­xen són les emo­ci­ons que guar­da de pin­tors que li han apor­tat al­gu­na co­sa, com Lu­cio

«CO­MEN­ÇO A DI­BUI­XAR SEN­SE SA­BER QUÈ FARÉ, ÉS UNA QÜES­TIÓ EMO­CI­O­NAL», CON­FES­SA L’ARTISTA

Fon­ta­na, Balt­hus o Phi­lip Gus­ton. «Ar­tis­tes que no aca­ben d’ar­re­lar en el seu temps».

Els seus di­bui­xos –n’ha fet mi­lers– són tam­bé un di­e­ta­ri d’emo­ci­ons. Des de co­men­ça­ment d’any n’ha fet més de 800, un cen­te­nar dels quals, els que es cor­res­po­nen al maig del 2017, s’ex­po­sen a la ga­le­ria A34 jun­ta­ment amb l’úni­ca es­cul­tu­ra dis­se­ca­da que obra en el seu po­der i el full de pa­per ar­ru­gat con­ver­tit en la be­lla i emo­ci­o­nant es­cul­tu­ra ci­ta­da al prin­ci­pi i que no és cap al­tra co­sa que un ho­me­nat­ge a l’An­ge­lus No­vus de Paul Klee. —

FER­RAN NADEU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.