Mú­si­ca ele­va­do­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

El sa­xo­fo­nis­ta te­nor Ka­ma­si Washington pre­sen­ta un nou disc, ti­tu­lat He­a­ven and earth, tan am­bi­ci­ós com acon­se­guit: du­es ho­res i 25 mi­nuts de jazz in­fi­nit. L’acom­pa­nyen ha­bi­tu­als com el pi­a­nis­ta Ca­me­ron Gra­ves, el ba­te­ria Ro­nald Bru­ner Jr. i la can­tant Pa­tri­ce Quinn.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.