Sant Joan xi­nès

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - EL MÉS -

La re­vet­lla de Sant Joan, amb les ex­plo­si­ons, els bor­rat­xos i els dits am­pu­tats, pot fer que per­dis la fe en Oc­ci­dent. Si és ai­xí, al res­tau­rant Hong Kong 1930 et re­clu­ta­ran per a la cau­sa xi­ne­sa, grà­ci­es a una pro­pos­ta cu­li­nà­ria que et po­sa­rà el cò­lon de pun­ta. Del 15 de juny al 15 de se­tem­bre, i amb mo­tiu del Dra­gon Bo­at Fes­ti­val, la se­go­na fes­ta més im­por­tant a la Xi­na, el res­tau­rant ha or­de­nat al pres­ti­gi­ós xef Chu­en-So­um Lam que con­fec­ci­o­ni el Ti­be­ri de l’Em­pe­ra­dor, un àpat ma­jes­tu­ós de 58 plats que l’em­pe­ra­dor ofe­ria als seus co­men­sals en aquell temps. 58 plats amb els mi­llors dim­sum can­to­ne­sos, que no­més se­ran a la car­ta 90 di­es i es per­fi­len com una al­ter­na­ti­va d’allò més exò­ti­ca per pas­sar la re­vet­lla en fa­mí­lia (com més nom­bro­sa mi­llor).

1930.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.