8. Re­vet­lla a la ja­po­ne­sa

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - EL MÉS -

for­ma molt es­pe­ci­al en un bar­ri com el Ra­val. Po­ques fo­gue­res po­den pre­su­mir de ser tan mul­ti­èt­ni­ques. Àrabs, pakis­ta­ne­sos, fi­li­pins, afri­cans, su­da­me­ri­cans... tots els ha­bi­tants d’aquest bar­ri sen­se pà­tria ba­lla­ran ha­va­ne­res, s’es­cal­fa­ran al foc de la fo­gue­ra a la ram­bla del Ra­val i ce­le­bra­ran el que s’ha­gi de ce­le­brar fins ben en­tra­da la ma­ti­na­da, so­par po­pu­lar in­clòs. La fo­gue­ra més ori­gi­nal i in­ter­na­ci­o­nal de Barcelona amb di­fe­rèn­cia: sí ro­tund al mes­tis­sat­ge fes­tiu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.