Al ci­ne nin­gú sen­ti­rà els teus pe­tards

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - EL MÉS -

¿Sant Joan cul­tu­re­ta? Un oxí­mo­ron que es pot fer re­a­li­tat. Tan fà­cil com anar a la Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya i en­tre­gar­se al pro­gra­ma ci­nè­fil que han pre­pa­rat per al ves­pre de la re­vet­lla. A les 17 h, re­fu­gia’t amb les cri­a­tu­res en la pro­jec­ció de The kid, de Char­les Cha­plin. Si has dei­xat els fills amb els avis ti­rant pe­tards al parc, dut­xa’t amb ci­ne­ma in­tel·li­gent: a les 19 h, dins del ci­cle Ing­mar Berg­man, po­dràs gau­dir del film Hamns­tad: no és Gu­ar­di­a­nes de la ga­la­xia, d’acord, pe­rò al­menys po­sa­ràs el cer­vell en re­mull du­rant 95 mi­nuts exempts de pe­tards, crits i Ju­an Magán. ¡To­ca-la, Ing­mar! Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.