- Te­a­tre

Au­sen­ci­as: uns con­tes amb molt de te­a­tre a La Se­ca-Es­pai Bros­sa.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARIO - IN­QUI­E­TANT I NO MANCADA D’HU­MOR, L’OBRA PLAN­TE­JA UN JOC AL VOL­TANT DE LA IDEA DE LA IDEN­TI­TAT

Allò que al pot pe­tit hi ha la bo­na con­fi­tu­ra en­cai­xa per­fec­ta­ment per par­lar d’Au­sen­ci­as, la pro­duc­ció de Q-ars Te­a­tre que ha re­ca­lat a la sala Pa­lau i Fa­bre, el se­gon es­pai de La Se­ca-Es­pai Bros­sa. Poc més de 45 mi­nuts en què l’es­pec­ta­dor es cap­bus­sa en l’uni­vers per­tor­ba­dor i fas­ci­nant, al­ho­ra, de Cristina Fernán­dez Cu­bas. L’au­to­ra d’Arenys de Mar, Pre­mio Na­ci­o­nal de Nar­ra­ti­va del 2016, és una mes­tra del re­lat. Ja ho va de­mos­trar a Mi her­ma­na El­ba, el seu lli­bre de de­but, que és un dels pi­lars de la dra­ma­túr­gia ex­cel·lent que van tei­xir mà a mà Jordi Ori­ol, tam­bé di­rec­tor del mun­tat­ge, i Da­ni­e­la Feixas, que exer­ceix d’aju­dant de di­rec­ció.

Ori­ol i Feixas han cons­tru­ït a par­tir de di­ver­sos con­tes de Fernán­dez Cu­bas un joc de mi­ralls teatral amb du­es do­nes (in­ter­pre­ta­des per An­na Gü­ell i Mu­guet Franc) que ens ser­vei­xen un ca­li­dos­co­pi sor­pre­nent, in­qui­e­tant i no man­cat d’hu­mor. ¿De què es par­la? De la idea d’iden­ti­tat i de la por de per­dre­la, de la re­la­ció amb l’al­tre i de per­so­na­li­tats múl­ti­ples i com­ple­xes. Con­for­ma una es­pes­sa te­ra­nyi­na que atra­pa l’es­pec­ta­dor en una im­mer­sió teatral i li­te­rà­ria de gran ca­li­bre.

TRAVESSIA PER MOLTS SEN­DERS

Tot co­men­ça amb una ve­lla se­nyo­ra que ini­cia un par­la­ment d’agra­ï­ment, da­vant d’un pú­blic ima­gi­na­ri, al re­bre un im­por­tant pre­mi li­te­ra­ri. Sem­bla atra­pa­da en una se­ni­li­tat pre­ma­tu­ra i la ir­rup­ció d’una no­ia la treu del seu som­ni. A par­tir d’allà, s’ini­cia un vi­at­ge amb

molts sen­ders i me­an­dres que aca­ben con­fluint en un fi­nal ro­dó. Ori­ol i Feixas són prou hà­bils en la se­va dra­ma­túr­gia per pro­po­sar-li un joc a l’es­pec­ta­dor gai­re­bé de ni­nes rus­ses, en què s’han de fer en­cai­xos cons­tants.

Col·la­bo­ren en ai­xò du­es ac­trius que es com­pe­ne­tren a la per­fec­ció. An­na Gü­ell es des­do­bla en l’es­crip­to­ra El­ba i la se­va ger­ma­na bes­so­na en un exer­ci­ci ple de ma­ti­sos pro­pis de la se­va con­di­ció de gran in­tèr­pret. Mol­tes ve­ga­des no­més el gest li és més que su­fi­ci­ent per fer-se amb el per­so­nat­ge. Mu­guet Franc tam­bé des- ple­ga un ven­tall si­mi­lar com el seu àl­ter ego. Te­nen el su­port d’una efec­ti­va di­rec­ció d’Ori­ol en un acon­se­guit es­pai es­cè­nic d’Àlex Aviñoa i Silvia De­lag­ne­au. Una efec­ti­va il·lu­mi­na­ció, a càr­rec d’Aviñoa, aju­da en la pro­gres­sió de les di­fe­rents si­tu­a­ci­ons.

Au­sen­ci­as con­fir­ma, en definitiva, allò que menys és més qu­an un mag­ní­fic ma­te­ri­al li­te­ra­ri es mo­de­la amb sa­vi­e­sa, ima­gi­na­ció i capa­ci­tat per ju­gar amb la sor­pre­sa. Una co­sa de la qual An­na Gü­ell i la se­va pro­duc­to­ra Q-Ars Te­a­tre han dei­xat cons­tants em­prem­tes al llarg de la se­va tra­jec­tò­ria. —

Au­sen­ci­as: La Se­ca-Es­pai Bros­sa Dra­ma­túr­gia Jordi Ori­ol i Da­ni­e­la Feixas Di­rec­ció Jordi Ori­ol Re­par­ti­ment An­na Gü­ell i Mu­guet Franc Fins al 24 de juny

MICGRUP CA­TA­LU­NYA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.