- Es­ca­pa­da

75è ani­ver­sa­ri de l’Hos­tal de la Pla­ça (Ca­brils), un ho­tel tran­quil ubi­cat en una ma­sia del se­gle XVII.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARIO -

L’ex­cu­sa del 75è ani­ver­sa­ri de l’Hos­tal de la Pla­ça, a Ca­brils (Maresme), és ide­al per redes­co­brir un ho­tel tran­quil i de trac­te fa­mi­li­ar a no­més mit­ja ho­ra de Barcelona. L’es­ta­bli­ment cap­ti­va­rà a qui li agra­di el vin­ta­ge au­tèn­tic i a qui l’en­a­mo­ri la cui­na tra­di­ci­o­nal sen­se pre­ten­si­ons pe­rò ben fe­ta.

És ar­ri­bar a aquest em­ble­ma del Maresme i tro­bar-se ca­ra a ca­ra amb la his­tò­ria. És a les pa­rets, amb dese­nes i dese­nes d’ob­jec­tes d’al­tres èpo­ques que et re­cor­den que allò ha­via si­gut una ma­sia del se­gle XVII que fa tres quarts de se­gle va pas­sar a con­ver­tir­se en una fon­da en què des­can­sa­ven els pas­sants que ana­ven o tor­na­ven de Barcelona. Josep Gal­vany i

Do­lo­re­tes Mas re­gen­ta­ven un ne­go­ci que va anar crei­xent, que va pas­sar a te­nir un res­tau­rant molt cone­gut a la zo­na i que ara di­ri­geix la quar­ta ge­ne­ra­ció de la fa­mí­lia, en­car­na­da en la fi­gu­ra d’Ar­tur Ma­si­ques.

Re­par­tits per la ca­sa veu­reu una male­ta de fus­ta, unes plan­xes an­ti­quís­si­mes, qua­dros i més qua­dros, mo­bles d’an­ti­qua­ri, plats pin­tats per la ma­tei­xa Do­lo­re­tes, ferradures, rellotges de pa­ret, claus enor­mes, la lli­cèn­cia de con­duc­tor de car­ro de Gal­vany... ¡fins i tot una fac­tu­ra de la re­mo­de­la­ció de la ma­sia du­ta a ter­me per l’ar­qui­tec­te Rai­mon Du­ran i Rey­nals! És com vi­at­jar en una mà­qui­na del temps. Fas­ci­nant.

L’Hos­tal de la Pla­ça man­té l’ai­re sen­zill de to­ta la vi­da, amb un trac­te prò­xim i una vo­ca­ció de ser­vei que ar­ri­ba fins a l’apar­ca­cot­xes. I no re­sul­ta gens car, ja que en tem­po­ra­da al­ta l’ha­bi­ta­ció més ca­ra (do­ble su­pe­ri­or) amb prou fei­nes su­pera els 100 eu­ros, amb es­mor­zar in­clòs. És un tres es­tre­lles de nou ha­bi­ta­ci­ons (en té cinc més, àm­pli­es i mo­der­nes, en una ca­sa ve­ï­na) amb uns preus molt com­pe­ti­tius, com el pack ro­màn­tic, que in­clou so­par per a dos (qua­tre en­trants, un se­gon plat, postres i be­gu­da), una nit i un es­mor­zar per 160 eu­ros. Si fos l’anun­ci d’un pis, en­tra­ria en la ca­te­go­ria Ide­al pa­re­lles.

To­tes les ha­bi­ta­ci­ons són di­fe­rents en­tre si. To­tes es­tan de­co­ra­des amb mo­bles que van uti­lit­zar els avant­pas­sats de Ma­si­ques en al­gun mo­ment. Aquí tot és au­tèn­tic. D’una al­tra èpo­ca. Tam­bé allò que no for­ma part del ma­teix ho­tel, com les cam­pa­na­des de l’es­glé­sia que hi ha just al dar­re­re, i que so­nen ca­da ho­ra, si­gui de dia o de nit. Es­tà en ple cen­tre de Ca­brils, i tot i ai­xí la cal­ma és ab­so­lu­ta.

Un al­tre dels atrac­tius im­pres­cin­di­bles de l’Hos­tal de la Pla­ça és l’ofer­ta gas­tro­nò­mi­ca, ba­sa­da en el re­cep­ta­ri tra­di­ci­o­nal i ela­bo­ra­da amb pro­duc­tes de pro­xi­mi­tat. No hi ha focs ar­ti­fi­ci­als en uns plats que tot­hom re­co­neix i ce­le­bra, ja si­gui el ca­pi­po­ta de to­ta la vi­da o bé un ca­ne­ló de ver­du­res una mi­ca més mo­dern, que es po­den acom­pa­nyar amb al­gun dels vins d’una car­ta tan àm­plia com in­teres­sant.

Pre­ci­sa­ment, amb mo­tiu del 75è ani­ver­sa­ri, ofe­rei­xen un me­nú amb els mi­llors plats que han ser­vit du­rant to­tes aques­tes dè­ca­des: els ca­ne­lons de po­llas­tre de pa­gès gra­ti­nats del 1943, els ca­la­mars a la plan­xa sal­tats amb all i ju­li­vert del 1974... Es pot di­nar o so­par a la sala prin­ci­pal i a la ter­ras­sa que hi ha a so­bre (to­tes du­es, amb vis­tes al mar), a la sala de l’in­te­ri­or (amb aro­ma de fon­da, xe­me­ne­ia in­clo­sa) o en al­gun dels re­ser­vats (al seu dia van ser, per exem­ple, la cui­na o la sala d’es­tar de la fa­mí­lia).

El seu en­cant, com tot l’es­ta­bli­ment, és im­ba­ti­ble. —

LA HIS­TÒ­RIA ÉS A LES PA­RETS: FERRADURES, CLAUS, QUA­DROS, RELLOTGES...

AMB EN­CANT Una ha­bi­ta­ció, amb mo­bles an­tics. A la dre­ta, la ter­ras­sa del res­tau­rant, que té vis­tes al mar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.