- En fa­mí­lia

‘Ju­ras­sic World: el reg­ne cai­gut’ ha re­vi­fat l’in­terès pels di­no­sau­res. Et pro­po­sem di­ver­ses ma­ne­res de sen­tir-te en­tre aques­tes bès­ti­es pre­his­tò­ri­ques. ¿Vols sen­tir de prop el ru­git d’un Ve­lo­ci­rap­tor?

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARIO -

Plans per dis­fru­tar de la fe­bre pels di­no­sau­res.

Ju­ras­sic World: el reg­ne cai­gut es­tà cau­sant fu­ror. Si la pri­me­ra pel·lí­cu­la de la sa­ga, pro­jec­ta­da per pri­me­ra ve­ga­da fa 25 anys, és en­ca­ra la quar­ta més ta­qui­lle­ra de la his­tò­ria, la se­qüe­la di­ri­gi­da pel ca­ta­là Ju­an An­to­nio Bayo­na va re­cap­tar a Es­pa­nya tres mi­li­ons d’eu­ros no­més du­rant el seu pri­mer cap de set­ma­na, el 80% de la ta­qui­lla. La fe­bre pels di­no­sau­res s’ha re­vi­fat i aquí t’ofe­rim al­gu­nes pis­tes per pas­sar-la (i dis­fru­tar-la en fa­mí­lia).

RE­A­LI­TAT VIR­TU­AL Els que va­gin a veu­re la pel·lí­cu­la al cen­tre co­mer­ci­al La Ma­qui­nis­ta (Po­to­sí, 2) es tro­ba­ran, fins al 26 de juny, amb la Ju­ras­sic World Ex

pe­ri­en­ce. En una for­ta­le­sa de 82 me­tres qua­drats, un pe­tit tros d’illa ju­ràs­si­ca, et con­vi­den a po­sar-te unes ulle­res de re­a­li­tat vir­tu­al. A l’ins­tant, una cri­a­tu­ra amb ve­tes bla­ves apa­reix pel cos­tat es­quer­re. És el Blue, el Ve­lo­ci­rap­tor d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció d’El reg­ne cai­gut. La pel·lí­cu­la amb prou fei­nes du­ra qua­tre mi­nuts i mig, pe­rò la im­mer­sió és to­tal. Mi­ris on mi­ris, veu­ràs un tros de l’illa. Els nens són els més ex­pres­sius, ja que in­ten­ten aca­ri­ci­ar els di­no­sau­res, do­nar-los cops, sal­tar... L’es­pai fun­ci­o­na de di­lluns a di­ven­dres, de 17.00 a 21.00 ho­res; dis­sab­te, d’11.00 a 21.00, i diu­men­ge, de 12.00 a 19.00. L’ac­cés és gra­tu­ït.

VIDEOJOC Per a nens més grans (o adults) i apro­fi­tant l’efec­te del film, aca­ba de po­sar-se a la ven­da el videojoc Ju­ras­sic World Evo­lu­ti­on (Fron­ti­er De­ve­lop­ment) per a les pla­ta­for­mes PlayS­ta­ti­on 4, Xbox One i Mi­cro­soft Win­dows.

ES­PEC­TA­CLE EN DI­REC­TE Una al­tra pis­ta per a pre­vi­sors. Ja s’han po­sat a la ven­da les en­tra­des per a l’es­pec­ta­cle Ca­mi­nant en­tre di­no­sau­res, que s’ins­tal·la­rà al Pa­lau Sant Jordi (pas­seig Olím­pic, 5-7) en­tre el 29 de no­vem­bre i el 2 de desem­bre. Ba­sat en una sè­rie de la BBC, per­me­trà sub­mer­gir-se du­rant du­es ho­res en el món ju­ràs­sic. Les en­tra­des es po­den com­prar a www.pro­ac­tiv.es (a par­tir de 16 eu­ros). —

TO­CA, TO­CA La ‘Ju­ras­sic World Ex­pe­ri­en­ce’, on es po­den aca­ri­ci­ar di­no­sau­res i veu­re’ls en re­a­li­tat vir­tu­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.