BAR­CE­LO­NA MUSICAL

Aquest cap de setmana la ciu­tat acull una gran quan­ti­tat d’es­de­ve­ni­ments re­la­ci­o­nats amb la mú­si­ca que po­sa­ran la no­ta fes­ti­va en car­rers i pla­ces

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - bar­ce­lo­na.cat/bar­ce­lo­na­cul­tu­ra / @on­bar­ce­lo­na Al­ba Peña

Els més me­lò­mans ho te­nen di­fí­cil aquest cap de setmana per de­ci­dir-se per una de les pro­pos­tes mu­si­cals que ofe­reix la ciu­tat.

Per un cos­tat, ar­ren­ca Mú­si­ca als Parcs, una ini­ci­a­ti­va que por­ta la mú­si­ca als di­fe­rents parcs de la ciu­tat du­rant l’es­tiu. El pri­mer con­cert se­rà el 29 de juny, a les 21.00 ho­res, als jardins de la Ta­ma­ri­ta. En paral·lel co­men­ça el Fes­ti­val Ta­lent (del 28 al 30 de juny), on els alum­nes de l’Es­co­la Su­pe­ri­or del Ta­ller de Mú­sics mos­tra­ran al pú­blic el seu ta­lent. El diu­men­ge 30 arriba la Gran Tro­ba­da Bar­ce­lo­na Ca­ra al Mar, una tro­ba­da d’ha­va­ne­res al pas­seig Jo­an de Bor­bó. Tam­bé aquest cap de setmana el ci­cle Òpe­ra al co­merç arriba a l’eix co­mer­ci­al la Ma­ri­na i l’1 de ju­li­ol s’es­tre­na Ves­pres d’es­tiu, fes­ti­val que om­pli­rà de mú­si­ca el Cas­tell de Montjuïc tot l’es­tiu. Nou Bar­ris ce­le­bra el fes­ti­val Fla­men­ques de Bar­ce­lo­na (30 de juny i 1 de ju­li­ol) a la seu del dis­tric­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.