El cas­set im­por­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

El CD ca­da ve­ga­da cau pit­jor, pe­rò el cas­set no, el cas­set re­viu. Una co­sa que que­da clara amb ini­ci­a­ti­ves com Cas­set­te Cul­tu­re, «pri­mer mer­cat de mú­si­ca edi­ta­da en cas­set de BCN». Una opor­tu­ni­tat per conèi­xer se­gells de­di­cats al for­mat o ven­dre i in­ter­can­vi­ar cas­sets. Dis­sab­te, 30 de juny, de 17.00 a 21.00 ho­res a La (3) de l’Apo­lo.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.