Gin­tò­nic Guiño Guiño Bar

«Et sen­ti­ràs mo­dern sen­se ser-ho»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

El gin­tò­nic Guiño Guiño Bar neix amb la vo­ca­ció d’om­plir el buit dels jo­ves que odi­em el gin­tò­nic, pe­rò que tam­bé vo­lem sen­tir la sen­sa­ció de ser se­mi­deus que vi­uen els au­tèn­tics fans d’aques­ta be­gu­da. Et ser­vei­xen Co­ca-Co­la, o or­xa­ta, en un vas de gin­tò­nic. Tot­hom creu que ets guai, pe­rò en re­a­li­tat con­ti­nu­es sent pe­nós. ¡Fan­tàs­tic!

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.