Fes­ti­val Jardins de Jo­se­fi­na

«Per fi, un fes­ti­val po­pu­lar»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Com a con­tra­po­si­ció al Fes­ti­val Jardins de Pe­dral­bes, aquest any neix aques­ta pro­pos­ta més eco­nò­mi­ca i per a un pú­blic més po­pu­lar. La Jo­se­fi­na té un jar­dí al Car­mel i l’obre als ciu­ta­dans per­què pu­guin dis­fru­tar de la mi­llor mú­si­ca: el seu ne­bot Ser­gio to­ca la flau­ta dol­ça (fan­tàs­ti­ca in­ter­pre­ta­ció de l’Him­no ala­a­le­gría, de Mi­guel Rí­os), la se­va ne­ta Sa­ray i les se­ves ami­gues de l’ins­ti­tut can­ten Par­ri­ta amb un no­ta­ble do­mi­ni de les pal­mes, i, fi­nal­ment, la Jo­se­fi­na s’atre­veix a en­do­llar el ka­ra­oke i fer un Jun­tos, de Pa­lo­ma San Ba­si­lio, que en al­guns mo­ments arriba a su­perar l’ori­gi­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.