El que no t’hau­ri­es de per­dre. I el que fa­ràs bé d’evi­tar.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMAR -

Pro­gra­ma do­ble le­tal

Aquest dis­sab­te, dia 7 de ju­li­ol, des de les 15.10 ho­res, Van Dam­me reg­na al ci­ne­ma Phe­no­me­na: pro­gra­ma do­ble amb Cy­borg (fo­to, de­li­ri amb tocs spag­het­ti wes­tern i de ci­ne­ma posta­po­ca­líp­tic ita­lià) i Blan­co hu­ma­no (el seu mà a mà amb el mes­tre John Woo). Dei­xa’t no­que­jar pel bel­ga.

La mi­llor pri­me­ra per­so­na

Li­bros del As­te­roi­de, man­te­nint el seu pro­ver­bi­al bon gust, aca­ba de re­cu­pe­rar Stop-Ti­me, el lli­bre de me­mò­ri­es de Frank Con­roy, au­tor cone­gut per dirigir el fa­mós ta­ller d’es­crip­tors d’Iowa du­rant 18 anys. L’edi­ció in­clou un nou prò­leg a càr­rec de Rodrigo Fresán.

Cukor a la Fil­mo­te­ca

Opi­nió més avi­at poc po­lè­mi­ca: aquest Ge­or­ge Cukor fe­ia grans pel·lí­cu­les. Ja se n’han dit mol­tes co­ses, però se n’han de dir més. Una va ser el me­lo­dra­ma Ca­mi­lle, la se­va adap­ta­ció de La da­ma de les ca­mè­li­es, amb Gre­ta Gar­bo com a he­ro­ï­na. Es po­drà veu­re di­marts, 10 de ju­li­ol, i di­jous, 12 de ju­li­ol, a la Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya.

Ni­vell se­güent

Quan es va do­nar a conèi­xer, el duo elec­tro­pop Let’s Eat Grand­ma era una mi­ca fac­sí­mil de Co­coRo­sie. En el seu se­gon disc, I’m all ears, han acon­se­guit emer­gir d’aques­ta in­flu­èn­cia per cre­ar un disc per­so­nal, am­bi­ci­ós, emo­tiu i, so­bre­tot, bri­llant. Una de les millors obres d’aquest any.

Nos­tàl­gia dels 90

Hou­se Party és la no­va fes­ta que, des del dia 3 de ju­li­ol, ani­ma ca­da di­marts La [2] d’Apol·lo. Un tri­but al hou­se més pu­ra­ment ni­ne­ti­es, aquest di­marts, 10 de ju­li­ol, de­fen­sat des dels plats per Ra­di­o­con­trol (an­tic res­pon­sa­ble del Noi­ze Club) i el duo We Like Turt­les.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.