EL ROURE DEL CORB DE MONTARDIT, A ÀGER

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L’ÚLT IMA - Antonio Ma­dri­de­jos

A la car­re­te­ra que por­ta des d’Àger fins a les Ave­lla­nes i des­prés Ba­la­guer, a no­més 800 me­tres del nu­cli urbà, s’al­ça un ar­bre re­al­ment sin­gu­lar per la mi­da, la si­lu­e­ta equi­li­bra­da i el seu en­torn na­tu­ral –un camp de ce­re­als amb la im­po­nent ser­ra del Mont­sec a l’es­que­na–. El roure del Corb de Montardit, que és exac­ta­ment un ga­ler o roure de fu­lla pe­ti­ta, té un perí­me­tre de tronc de 4,27 me­tres i una al­tu­ra apro­xi­ma­da de 22 me­tres, per ai­xò es trac­ta d’un dels exem­plars més grans de la se­va es­pè­cie a Ca­ta­lu­nya.

En un ter­ri­to­ri bas­tant sec, les grans di­men­si­ons obe­ei­xen molt pos­si­ble­ment a la pre­sèn­cia prò­xi­ma del ri­e­rol que li do­na nom i li apor­ta ai­gua. A aquest ar­bre im­po­nent, no obs­tant, li fal­ta una ba­se ade­qua­da i la pla­ca que l’acre­di­ta des del 1997 com a ar­bre mo­nu­men­tal de la Ge­ne­ra­li­tat. –

‘QUERCUS FAGINEA’

Nom co­mú: Ga­ler, roure de fu­lla pe­ti­ta Ori­gen: Me­di­ter­ra­ni oc­ci­den­tal An­ti­gui­tat: Des­co­ne­gu­da. Pels volts del 1700 Lloc: Àger (No­gue­ra). Car­re­te­ra C-12. A uns 800 me­tres del po­ble. Mar­ge es­quer­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.