Gra­ta­cels i al­tres edi­fi­cis que van néi­xer per ser es­tre­lles de ci­ne.

Amb mo­tiu de l’es­tre­na de la no­va pel·lí­cu­la de Dwight John­son, ‘El ras­ca­ci­e­los’, re­pas­sem al­gu­nes de les cons­truc­ci­ons més em­ble­mà­ti­ques del ci­ne

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Pro­ba­ble­ment, al­guns, al sa­ber-se que Dway­ne John­son pro­ta­go­nit­za­ria una pel·lí­cu­la ano­me­na­da El ras­ca­ci­e­los, van do­nar per fet que l’ac­tor per fi ha­via tro­bat un pa­per a mi­da de les se­ves di­men­si­ons fí­si­ques. Però la­men­ta­ble­ment a la pel·lí­cu­la que avui ar­ri­ba als cines l’ar­tis­ta abans cone­gut com La Roca no in­ter­pre­ta el per­so­nat­ge del tí­tol,

si­nó l’he­roi en­car­re­gat de sal­var la fi­li­gra­na ar­qui­tec­tò­ni­ca més al­ta del món i tots aquells que són a din­tre –en­tre ells, la se­va prò­pia fa­mí­lia– tant del que sem­bla ser un grup ter­ro­ris­ta com d’un foc mas­siu com d’un al­tre va­ri­at as­sor­ti­ment d’ame­na­ces. Si aques­ta úl­ti­ma fra­se fa que El ras

ca­ci­e­los sem­bli una cò­pia poc es­cru­po­lo­sa de La jun­gla de cris­tal (1989), pot­ser és per­què pre­ci­sa­ment ai­xò és el que és. Però tam­bé és una no­va de­mos­tra­ció que, lluny de ser mers gar­bui­xos de fer­ro i for­mi­gó, al­guns edi­fi­cis han nas­cut per ser es­tre­lles. Aques­tes pel·lí­cu­les es­tan pro­ta­go­nit­za­des per al­guns dels ac­tors més icò­nics.

1. La jun­gla de cris­tal (1989)

La ma­jo­ria con­si­de­ra John McLa­ne un he­roi; però el po­bre se­nyor Naka­to­mi, amo de la tor­re Naka­to­mi Pla­za, no el su­por­ta. En­ca­ra con­ti­nua pa­gant fac­tu­res per la des­tros­sa que va cau­sar el de la sa­mar­re­ta im­pe­ri men­tre sal­va­va la se­va do­na dels ter­ro­ris­tes. Ai­xò no ha im­pe­dit que La Roca l’ha­gi pres com a mo­del a El­ras­ca­ci­e­los.

2. El res­plan­dor (1980) L’es­crip­tor Jack Tor­ran­ce (Jack Nic­hol­son) era un ti­pus més ma­co que les pes­se­tes fins que va de­ci­dir pas­sar l’hi­vern a l’Over­lo­ok Ho­tel amb la se­va fa­mí­lia i, sot­jat pels malig­nes es­pe­rits que ha­bi­ten el lloc, es va con­ver­tir en un psi­cò­pa­ta des­pen­ti­nat afi­ci­o­nat a cla­var des­tra­la­des. ¿O pot­ser va ser pel pès­sim gust de la mo­que­ta? 3. Obert fins a la ma­ti­na­da (1996) Bo­na part de l’ac­ció trans­cor­re en un se­lec­te lo­cal de lleu­re noc­turn ano­me­nat La ma­me­lla en­ros­ca­da, a no­més uns qui­lò­me­tres del cul del món. Els seus en­car­re­gats pro­me­ten «cony blanc, cony ne­gre, cony his­pà, cony groc, cony ca­lent, cony fred». En re­a­li­tat, és un an­tre in­fes­tat de vam­pirs. 4. Mi­si­ón im­po­si­ble: Pro­to­co­lo fan­tas­ma (2011) Si hi ha una cons­truc­ció de me­tall i vi­dres que ha­gi es­tat a prop de man­te­nir re­la­ci­ons se­xu­als, aques­ta és la tor­re Burj Kha­li­fa (Du­bai). En la quar­ta en­tre­ga de les ges­tes de l’agent Et­han Hunt, el gra­ta­cel més alt del món i Tom Crui­se es pas­sen mit­ja pel·lí­cu­la in­ter­can­vi­ant-se ca­rí­ci­es i al­tres fre­ga­ments. 5. Bla­de run­ner (1982) El re­pli­cant Roy Batty­va veu­re raigs C a prop de la por­ta de Tannhäu­ser i al­tres co­ses que nos­al­tres no ens creu­rí­em. Però en re­a­li­tat l’úl­tim que va veu­re abans de mo­rir­van ser un co­lom blanc, la ca­ra amb la bo­ca ober­ta­de Har­ri­son Ford i el ter­rat del Brad­bury Buil­ding, l’edi­fi­ci vic­to­rià on trans­cor­re bo­na part d’aquest clàs­sic. 6. Ca­ça­fan­tas­mes (1984) El ter­rat de l’im­po­nent edi­fi­ci art dé­co si­tu­at al nú­me­ro 55 de Cen­tral Park West és la via d’en­tra­da per­què l’em­pre­nyat déu su­me­ri Go­zer es co­li en el nos­tre món en for­ma de ni­not in­fla­ble ge­gan­tí i ru­bi­cund. ¿Com s’ho fan els ca­ça­fan­tas­mes per gua­nyar-lo i sal­var ai­xí No­va York d’una in­va­sió es­pec­tral? Tra­ves­sant els llamps, és clar. 7. El co­lós en fla­mes (1974) La se­va pro­ta­go­nis­ta és la tor­re Glass, 138 plan­tes tan es­pa­io­ses que hi ca­ben els egos de mig Hollywo­od –Ste­ve McQu­e­en, Paul New­man, Wi­lli­am Hol­den, Fred As­tai­re–. Tot el que té de gran, ai­xò sí, ho té de ma­tus­se­ra. Quan se li en­do­llen unes re­gle­tes de més, aca­ba més cre­ma­da que una olla cas­ta­nye­ra.

El ras­ca­ci­e­los Ac­ció EUA, 2017 Di­rec­tor Raw­son Mars­hall Thur­ber In­tèr­prets Dway­ne John­son, Ne­ve Camp­bell, Pa­blo Sch­rei­ber, No­ah Tay­lor

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.