En­din­sa’t a la Bar­ce­lo­na ocul­ta amb aquests re­cor­re­guts.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Si el que et mo­la és apren­dre co­ses que no tro­ba­ràs als lli­bres de text, GoBcn mun­ta la Ru­ta de la Lu­xú­ria, on co­nei­xe­ràs els se­crets del Bar­ri Xi­no, i tam­bé la Ru­ta Vam­pí­ri­ca, per des­co­brir-te his­tò­ri­es de vam­pirs ba­sa­des en fets re­als, sím­bols ocults, re­lats sang­nants i as­sas­sins en sè­rie. I quan cau la nit, Ico­na Ser­veis Cul­tu­rals et por­ta pels bar­ris de Sant Pere, San­ta Ca­te­ri­na i la Ri­be­ra a bus­car fan­tas­mes i fets so­bre­na­tu­rals a tra­vés de con­vents en­can­tats, pa­rets es­pec­trals com a Bel­mez i ra­cons on es van fer exor­cis­mes o al­gú, al­gu­na ve­ga­da, va to­par amb un es­pe­rit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.